Graafi-yhteinen-tietomalli

Yhteinen tietomalli -hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen

Löydä etsimäsi

Yhteinen tietomalli -projektin tavoitteena oli määritellä yhteistyössä kaupan arvoketjun toimijoiden kesken yhtenäinen tietopohja maailman kuluttajalähtöisimmälle ruoan arvoketjulle GS1-standardeja hyödyntäen.

Yhteinen tietomalli -projektin tavoitteena oli määritellä yhteistyössä kaupan arvoketjun toimijoiden kesken yhtenäinen tietopohja maailman kuluttajalähtöisimmälle ruoan arvoketjulle GS1-standardeja hyödyntäen. Hankkeen tuotoksena oli toive yhteisestä käsitemallista sekä tietomallista, jotta voisimme tarjota

  1. merkityksellisiä uusia palveluja sekä parempaa asiakaskokemusta kuluttajille (kasvukilpailukykyä pitkällä tähtäimellä) sekä
  2. kustannustehokkuutta toiminnan optimoinnin avulla koko arvoketjuun (kustannuskilpailukykyä lyhyellä tähtäimellä).

GS1 Finlandin fasilitoiman hankkeen alussa tehtyjen ennakkohaastattelujen perusteella keskeisimmiksi käyttötapauksiksi valikoituivat kuluttaja–tuottaja dialogin kehittäminen sekä saldon hallinta ja hävikin vähentäminen. Hankkeen lopputuloksena syntyivät yhteiset käsitteet arvoketjun eri osapuolten välille, tietomallin kuvaus sekä tiekarttaehdotus vuosille 2021–2025. Projekti myös vahvisti käsitystä siitä, että GS1-standardeilla on suuri rooli yhteensopivan ja globaalisti skaalautuvan arvoketjun tietopohjan mahdollistajana. Kehittämisen tiekartta syntyykin edellä mainituista käyttötapauksista

Kuluttaja–tuottaja dialogin kehittäminen

Kuluttaja–tuottaja-dialogissa keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat tuotteisiin liittyvien vastuullisuustietojen sekä laajennettujen ruokavalio- ja ravitsemustietojen tarjoaminen kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä vertailuja eri tuotteiden ja tuoteryhmien välillä, löytävät ruokavalioonsa sopivat tuotteet helpommin erityisesti digitaalisessa kanavassa, ja luotettavan tietopohjan päälle voidaan rakentaa myös kokonaan uudenlaisia palveluja kuluttajille.

Kuluttajatarpeita palvelevien ruokavalio- ja ravitsemustietojen priorisointi ja määrittelytyö tehdään yhdessä arvoketjun osapuolten kanssa kesällä 2021 käynnistyvässä projektissa.

Vastuullisuustietojen välittämiseen liittyvää yhteisten toimintatapojen määrittelyä on tarkoitus jatkaa syksylle 2021 suunnitellussa Business Finlandin tukemassa Food From Finland -konsortiossa, jossa ovat myös mukana alkutuotanto ja tutkimuslaitokset. 

Kuluttaja-tuottaja-ketju

Saldon hallinta ja hävikin vähentäminen

Saldon hallinnassa ja hävikin vähentämisessä esille nousivat erityisesti erätietojen hyödyntämisen kehittäminen sekä tuotteiden kysyntäennusteen kehittäminen yhtenäisemmäksi koko arvoketjussa. 
Valmistuserätietojen hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia kaupparyhmille ja myymälöille erä- ja päivätasoiseen saldonhallintaan ja inventointikäytäntöjen tehostamiseen, jolla on vaikutusta hävikin vähentämiseen koko arvoketjussa.

Pidemmällä aikavälillä erätietojen hyödyntäminen luo mahdollisuuksia myös takaisinvetojen tehostamiseen sekä dynaamiseen tuotteiden hinnoitteluun. Kaupparyhmien tuottaman kysyntäennusteen muodon yhtenäistäminen ja systematisointi tehostaa ennusteen käsittelyä tavarantoimittajilla sekä luo edellytyksiä hävikin vähentämiselle. Kuluttaja hyötyy kokonaisuudessaan tuotteiden parempana saatavuutena.

Erätietojen hyödyntämisen määrittelytyötä jatketaan huhtikuussa käynnistyvällä yhteiskehittämisprojektilla. Projektin tavoitteena on määritellä konsepti erätietojen hyödyntämiseen sekä tunnistaa pilotointikohteet tuoteryhmittäin.

Kuluttaja-tuottaja-ketju

Palaa maailman kuluttajalähtöisimmän ruoan arvoketjun pääsivulle