Infograafi GS1-järestelmä

GS1-standardit aakkosjärjestyksessä

 • 2D-viivakoodi: Kaksiulotteinen matriisi viivakoodi, jossa voidaan perinteisiä viivakoodeja pienemmässä tilassa esittää enemmän tietoa
 • EAN-8-symboli: Voidaan käyttää pienikokoisissa tuotteissa, jotka luetaan kassapäätteellä, mikäli EAN-13 ei mahdu tuotteeseen. EAN-8 sisältää ainoastaan 8 numeroisen GTIN-koodin eikä siihen voi lisätä muuta lisätietoa. 
 • EAN-13-symboli on yleisimmin käytetty GS1 symboli. Sitä käytetään yleensä vähittäiskaupan kassapisteillä luettavissa tuotteissa. EAN-13 sisältää ainoastaan 13 numeroisen GTIN-koodin eikä siihen voi lisätä muuta lisätietoa
 • EDI (Electronic Data Interchange): Sähköiseen kaupankäyntiin käytettäviä sanomaliikenne, jonka avulla välitetään muun muassa tilaus- ja toimitussanomia
 • EPCIS (Electronic Product Code Information Service): GS1:n standardi tapahtumatiedon tallentamiseen ja välittämiseen osapuolten välillä
 • EPCIS Event:Yksittäinen tapahtuma joka vastaa kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä, miksi
 • GDSN (Global Data Syncronization Network): Globaali standardoitu tuotetietopalveluiden verkosto, jossa välitetään tuotteisiin liittyvää perustietoa. Suomen tuotetietopavelu on Synkka.
 • GIAI (Global Individual Asset Identifier): ​​​​​​Käyttöomaisuuden, kuten koneiden, tunniste, jonka avulla voidaan tunnistaa tuotantolinjalla käytetty laite tai kuljetuksessa käytetty ajoneuvo
 • GINC (Global Identification Number for Consignment) – GS1 lähetysnumero: saman kuljetusasiakirjan alle kootun kuljetuksen tunnistamiseen. 
 • GLN (Global Location Number) – GS1 lokaationumero sijaintien ja osapuolten tunnistamiseen 
 • GPC (Global Product Classification): Maailmanlaajuinen tavararyhmittely sekä valmistajien että vähittäiskauppojen käyttöön. Se on yhteinen tapa, jolla tuotteita voidaan ryhmitellä tiettyjen kriteerien mukaan. 
 • GRAI (Global Returnable Asset Identifier) – GS1 kuormankantajanumero: Kiertävien kuormankantajien seurantaan ja tunnistamisen 
 • GS1-128-symbolitekniikkaa käytetään erityisesti logistisissa yksiköissä ja tukkupakkauksissa (esim. lavalaput). GS1-128 mahdollistaa sovellustunnusten käytön. Sovellustunnusten avulla kuvataan minkälaista informaatiota koodi sisältää.
 • GS1 DataBar perheeseen kuuluu 7 koodia ja ne ovat kehitetty täydentämään perinteisiä GS1 viivakoodeja kuluttajapakkausten tunnisteina myymälärahastuksen erityistilanteissa. Yleisenä tavoitteena on vaihtuvamittaisten tuotteiden vain rajoitetusti ja kirjavasti toimivista pakkaustunnisteista tai päästä aina käyttämään GS1 yritystunnisteen avulla muodostettuja GTIN-13 tai GTIN-12 koodeja kaikissa kuluttajapakkauksissa. Käyttämällä DataBar:ia vältytään esimerkiksi pienten tuotteiden lyhytnumeroinnista (EAN-8 viivakoodit)
 • GS1 DataMatrix on niin sanottu kaksiulotteinen (2D) symboli, jolla pieneen tilaan on mahdollista koodata maksimissaan jopa 3116 numeerista merkkiä tai 2335 alfanumeerista merkkiä. GS1 DataMatrix symboli on suunnattu etenkin terveydenhuoltosektorille. Tällä tekniikalla saadaan perinteisen GTIN tuotenumeron rinnalle tarvittaessa sarjanumero tai käyttöä ohjaavia päiväystietoja. 
 • GS1 QR-koodia voidaan käyttää tuotteissa, joista on tarkoitus lukea tietoa mobiililaitteella, laittamalla GTIN-koodin lisäksi esim. linkki sivustolle jolta löytyy lisätietoa tuotteesta. Koodilla voidaan koodata koko ASCII-merkistö sekä binääristä dataa, ja sen suurin tietosisältö on numeerisia merkkejä käytettäessä 7089 merkkiä, alfanumeerisia merkkejä käytettäessä 4296 merkkiä tai 2953 bittiä dataa.
 • GS1-sovellustunnus: Standardoitu tapa esittää tuotteisiin ja pakkauksiin liittyviä lisätietoja
 • GS1-standardi: Globaalisti skaalautuva asioiden, tavaroiden, paikkojen ja  henkilöiden yksilöinti, jota tukee fyysinen tunnistaminen sekä digitaalinen tietojen jakaminen. Esimerkkinä GTIN (Global Trade Item Number) –tuotetunniste.
 • GS1-tunniste: Globaalisti yksilöivä tunniste tuotteiden, sijaintien, lähetysten, koneiden yksilöintiin
 • GSIN (Global Shipment Identification Number) – GS1 rahtikirjanumero: Lähetysten seurantaan ja tunnistamiseen (Huom! Suomessa rahtikirjat numeroidaan kansallisella koodilla)
 • GTIN (Global Trade Item Number): GS1:n tuotetunniste, jolla voidaan yksilöidä raaka-aine, tuote tai pakkaus
 • ITF-14-symbolia käytetään kuljetuspakkauksissa silloin, kun tuotetta ei ole tarkoitus lukea kassapisteellä ja erityisesti jos symboli painetaan suoraan pahvipakkaukseen. GTIN-koodi ilmoitetaan 14 numeroisena.
 • RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotajuuksisille etätunnistusteknologioille. RFID-järjestelmissä kommunikoidaan tunnisteen ja lukijan välillä radioaaltojen avulla. Tunnisteessa oleva tieto välitetään lukijalle, mistä se kulkeutuu informaatiojärjestelmään. RFID käyttää radioaaltoja samojen tietojen lähettämiseen, siten että visuaalista näköyhteyttä ei tarvita ja useampi tunniste voidaan lukea samanaikaisesti.
 • SGTIN (Serialised Global Trade Item Number): Sarjanumeroitu GTIN-koodi eli GTIN-koodin ja sarjanumeron yhdistelmä, joka mahdollistaa samanlaisen tuotteen eri yksilöiden tunnistamisen. 
 • SSCC (Serial Shipping Container Code) – GS1-kollinumero: Logististen yksiköiden, kuten lavojen ja kuljetuspakkausten tunnistamiseen.
 • UDI-tunniste on laitteessa ja/tai pakkausmerkinnöissä oleva koodi, jonka valmistajan tulee muodostaa ja ylläpitää virallisen antajayksikön (issuing entity) ohjeiden mukaisesti. Yksilöllinen tunniste vaaditaan, jotta jokainen laite on tunnistettavissa ja merkintä hyödynnettävissä samalla tavalla kaikilla markkinoilla. UDI-tunniste koostuu kahdesta osasta: laitteen yksilöivä UDI-laitetunniste (UDI-DI) esimerkiksi GTIN-koodi; pakkauksen yksilöivä UDI-tuotannontunniste (UDI-PI) esimerkiksi eränumero, sarjanumero tai viimeinen voimassaolopäivä.