Synkka-palvelun palvelukuvaukset ja käyttöehdot

Synkka-palvelukuvaus tavarantoimittaja-asiakkaalle 15.4.2020

 

1. Palvelun sisältö

Synkka-palvelu (jäljempänä ”palvelu”) on GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ylläpitämä, avoimiin standardeihin ja rajapintoihin perustuva pilvipalvelu. Palvelu on sijoitettu pilviympäristöön siten, että siihen voi ottaa yhteyttä mistä tahansa Internet-yhteydellä. Vastaavasti palvelun standardinmukaiset rajapinnat ovat pilvestä käsin helposti käytettävissä mistä tahansa.

Palvelu tarjoaa asiakkaalle joustavan ja keskitetyn tavan tuotetietojen ja sisällön välittämiseen tiedon tuottajien ja vastaanottajien kesken. Palvelu sisältää muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • Keskitetty GDSN-sertifioitu tuotetietopankki
 • Tuotetietojen lähetys vastaanottajille sekä Suomeen että valikoituihin ulkomaisiin tuotetietopankkeihin
 • Mediatiedostojen lähetys sekä vastaanottajille että kolmansille osapuolille


Palvelua kehitettäessä palveluntarjoaja huomioi saamansa asiakaspalautteen. Kehittämistyötä varten palveluntarjoaja voi pyytää asiakkaalta palautetta käyttökokemuksista ja ehdotuksia palvelun mahdollisesta jatkokehityksestä. Palvelun tarkoituksena on auttaa palvelun käyttäjiä tehokkaassa tuotetietojen välityksessä. Palveluntarjoaja kuitenkin päättää palvelun kehittämissuunnitelman (ns. road-map) suunnittelusta ja toteuttamisesta.

2. Palveluun liittyminen ja asiakkaan vastuut

Voidakseen liittyä ja käyttää palvelua, asiakkaan tulee koko sopimuskauden ajan täyttää alla kuvatut edellytykset ja vastata alla kuvatuista seikoista:

 1. Asiakkaalla tulee olla käytössään GS1-yritystunniste. GS1-yritystunniste on numerosarja, jonka pohjalta voidaan muodostaa yksilöiviä tunnisteita. GS1-yritystunnisteen myöntää palveluntarjoaja tai jonkin muun maan GS1-organisaatio erillisen sopimuksen perusteella. Palvelun käyttöoikeuksien hallinta perustuu voimassa olevan GS1-yritystunnisteen pohjalta muodostettuun GLN-numeroon (Global Location Number).
 2. Asiakkaan tulee nimetä pääkäyttäjä, jolle palveluntarjoaja myöntää käyttöoikeudet palveluun, ja joka vastaa yrityskohtaisten käyttäjätunnusten ylläpidosta. Asiakas voi halutessaan ylläpitää työntekijä- tai työvaihekohtaisia käyttäjätunnuksia.
 3. Asiakkaan palveluun tallentamien ja siellä julkaistujen tuotetietojen tulee täyttää palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan tuotetietoja koskevan ohjeistuksen määräykset ja vaatimukset. Palveluntarjoaja toimittaa voimassa olevat ohjeistukset asiakkaalle ja ne ovat myös saatavilla palveluntarjoajan verkkosivuilla www.gs1.fi.

3. Käytön edellytykset

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan tuotetietojen ja niiden käsittelyn tulee täyttää tässä kohdassa määritellyt vaatimukset, jotta ne voidaan tallentaa ja julkaista palvelussa:

 1. Tuotetietojen tulee läpäistä kansainväliset ja suomalaiset tuotetietojen tarkastukset. 
  a. Vain tarkastukset läpäisseet tuotetiedot välittyvät palvelun avulla tuotetietojen vastaanottajille. Luonnoksena tallennetut tai automaattitarkastuksessa hylätyt tuotetiedot eivät välity. Asiakas on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan hylätyt tuotetiedot siten, että ne läpäisevät tarkastukset. 
  b. Palvelu välittää tarkastukset läpäisseet tuotetiedot vain niille vastaanottajille, jotka ovat tehneet kyseessä olevista tuotetiedoista kyselyn ja joilla on erillisen palvelusopimuksen perusteella oikeus nähdä kyseinen tuotetieto.
 2. Asiakas tallentaa tuotetiedot palveluun joko selainkäyttöliittymän kautta tai lähettämällä tiedot omasta järjestelmästään XML-muotoisina       tuotetietosanomina. Media-aineistot tallennetaan selainkäyttöliittymän kautta tai lähettämällä tiedot ohjelmointirajapinnan (API) kautta.
 3. Palveluun tehtävät liittymät tehdään palveluntarjoajan asiakkaalle toimittaman kulloinkin voimassa olevan liittymäohjeistuksen (Operation manual) mukaisesti. Ajantasainen ohjeistus on julkaistu ja asiakkaan saatavilla palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Suomen markkinoilla toimii myös useita tuotetietojen tallennuspalveluyrityksiä, jotka tallentavat tuotetietoja yritysten puolesta selainkäyttöliittymän kautta Synkkaan.

Palvelussa säilytetään sekä voimassa olevat, että mahdolliset tulevaisuudessa voimaan tulevat tuotetietoversiot. Tuotetietopankissa ei säilytetä tuotteen aikaisempia tuotetietoversioita.

Asiakkailla on 50 Gt tallennustilaa käytettävissään mediatiedostoja varten. Mahdollisesta lisätilasta on neuvoteltava palveluntarjoajan kanssa.

4. Palvelun ylläpito ja kehittäminen

Palveluntarjoaja kehittää palvelua GDSN (Global Data Syncronization Network) standardin, viranomaismääräysten sekä asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun jatkuvasta ylläpidosta ja asiakastuesta tämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Palveluun kuuluu erillinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on mm. osallistua palvelun kehittämiseen ja palveluun liittyvään muutosviestintään. GS1 nimeää seurantaryhmän jäsenet

5. Palvelutaso

Palvelun palveluaika on arkisin klo 9.00-15.00. Palvelu on asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa käyttöehtojen mukaisesti, mutta palvelutarjoaja ei takaa tai vastaa palvelun käytettävyydestä palveluajan ulkopuolella. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaille saatavilla vähintään 98 % palveluajasta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle etukäteen tiedossaan olevista ja suunnitelluista palvelun käyttökatkoista hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) vuorokautta ennen käyttökatkosta palvelun kotisivuilla.

6. Asiakaspalvelu

Asiakkaat voivat ottaa palveluun liittyvissä kysymyksissä yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu@gs1.fi tai puhelimitse numeroon 075 756 3500. Asiakaspalvelun aukioloajat löytyvät palveluntarjoajan verkkosivuilta www.gs1.fi.

7. Voimassaolo ja muutokset

Tämä palvelukuvaus on voimassa toistaiseksi. Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palvelukuvaukseen. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksesta etukäteen. Päivitetty palvelukuvaus julkaistaan ja on kulloinkin saatavilla palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Synkka-palvelun käyttöehdot tavarantoimittaja-asiakkaalle 15.4.2020

 

1. Johdanto

Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) tavarantoimittaja-asiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) tarjoamaa Synkka-palvelua (jäljempänä ”palvelu”). Palvelun käyttöä koskeva sopimus tehdään palveluntarjoajan ja asiakkaan välille ja palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelu tarjotaan asiakkaalle kulloinkin palvelukuvauksessa ja näissä käyttöehdoissa kuvatussa laajuudessa ja ehdoin. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu soveltuu asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva palvelukuvaus on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva palvelukuvaus löytyy palveluntarjoajan verkkosivuilta www.gs1.fi.

2. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

2.1. Käyttöoikeus

Asiakkaalla tai asiakkaan lukuun toimivalla kolmannella osapuolella (esim. ulkopuolinen konsultti tai vuokratyöntekijä) on oikeus käyttää palvelua sekä sen sisältämiä tuotetietoja näiden käyttöehtojen ja kulloinkin voimassaolevan palvelukuvauksen mukaisesti. Jotta palveluntarjoaja voi tarjota palvelua, tulee asiakkaan noudattaa käyttöehtoja ja täyttää palvelukuvauksesta ilmenevät asiakasta koskevat edellytykset ja ehdot.

Asiakkaan käyttöoikeus palveluun alkaa palveluntarjoajan ilmoittaessa palvelun olevan asiakkaan käytettävissä sopimuksen mukaisesti.

Edellyttäen, että asiakas noudattaa näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen ehtoja, erityisesti täyttämällä maksuvelvoitteensa, palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää palvelua sekä sen käytön yhteydessä syntynyttä ja/tai palveluntarjoajan toimittamaa aineistoa omassa liiketoiminnassaan sopimuksen voimassaoloajan.

Asiakkaalla ei ole käyttöoikeutensa puitteissa oikeutta muuttaa, muokata, jaella tai kopioida palvelua, sen osia tai sen tuottamaa tietoa tai palveluntarjoajan toimittamaa tietoa ja aineistoa, tai käyttää palvelua tarjotakseen palveluita kolmansille osapuolille (kuten käyttöpalvelu- tai palvelukeskuspalvelut). Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeutta palveluun kolmannelle osapuolelle.

Mikäli asiakas haluaa ottaa palvelun käyttöön jonkin muun yhteistyötahonsa kanssa, on asiakkaan ohjattava tämä yhteistyötaho ottamaan yhteyttä palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja neuvottelee erikseen kyseisen yhteistyötahon kanssa palveluun liittymisestä.

Asiakas voi käyttää kohdassa 2.3 määriteltyjen aineiston siirrossa kolmannen osapuolen palveluja. Asiakas vastaa käyttämänsä kolmannen osapuolen tekemisistä tai tekemättä jättämisestä kuten omastaan.

Palvelun käyttöoikeuden alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että asiakas hyväksyy ja sitoutuu GS1 GDSN, Inc:n TOPA-vakiosopimusehtoihin (Terms Of Participation Agreement For Non US Trading Partners). Vakiosopimusehdot koskevat asiakkaan liittymistä GDSN-verkostoon ja tuotetietojen lähettämistä muiden maiden tuotetietopankkeihin.

2.2. Palvelun käyttöympäristö

Asiakas vastaa itse kustannuksellaan palvelun käyttöön tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenne- ja muiden yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnon varmistamisesta, sekä niiden saattamisesta palveluntarjoajan ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi.

Asiakas käyttää palvelua omalla tietokoneellaan tai muulla soveltuvalla päätelaitteella. Muissa tapauksissa kuin käytettäessä palvelua web-käyttöliittymän kautta, asiakas vastaa itse omalla kustannuksellaan omien tietojärjestelmiensä ja palvelun välisen integraation suunnittelemisesta ja rakentamisesta, toiminnasta sekä integraatioon liittyvistä testaus- ja käyttöönottomenettelyistä.

2.3. Asiakkaan palveluun tallentamat tiedot

Asiakas on yksin vastuussa palveluun syöttämiensä tietojen (esim. tuotetietojen ja muun aineiston) oikeellisuudesta, virheettömyydestä, lainmukaisuudesta ja sopivuudesta asiakkaan tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palveluun tai sen käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista tai häiriöistä, eikä näihin liittyvistä menetyksistä tai kustannuksista, jotka perustuvat asiakkaan tietoihin. Palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle palvelussa syntyneeseen asiakasta koskevaan tietoon rajoitetun käyttöoikeuden.

Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan edistämään palvelun hyödyntämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttamaan henkilökuntaansa palvelun käyttämiseen.

Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava palveluntarjoajalle muutoksista, jotka koskevat

 1. asiakkaan nimeä ja/tai Y-tunnusta
 2. yhteyshenkilöä
 3. osoitetta ja sähköpostiosoitetta
 4. laskutustietoja
 5. muita asiakkaan sopimuksessa ilmoittamia tietoja, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä palveluntarjoajalle.

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että asiakkaan palvelua varten palveluntarjoajalle luovuttamia, palvelussa olevia asiakkaan tietoja ja aineistoja säilytetään turvallisella ja asianmukaisella tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamisessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen kerätä, muokata ja käyttää palvelussa syntyviä tietoja tai aineistoa liiketoiminnassaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä kertoessaan palvelusta, esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa.

4. Palveluun tunnistautuminen

Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttämiseksi tarvittavat asiakaskohtaiset tunnistautumistiedot (jäljempänä ”tunnukset”).

Asiakas vastaa siitä, että tunnuksia säilytetään huolellisesti. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan epäilemästään tunnuksen väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu tunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä lakkaa, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai palveluntarjoaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön.

Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa tai velvoittaa Asiakasta vaihtamaan palvelun tunnuksen, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

5. Palvelun muutokset

Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä harkintansa mukaan muutoksia palveluun ja dokumentoida ne palvelukuvaukseen. Päivitetty palvelukuvaus on kulloinkin saatavilla palvelun kotisivuilla.

Jos palveluun tehtävä muutos palveluntarjoajan näkemyksen mukaan vaikuttaa olennaisesti palvelun sisältöön, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen ilmoitettuun voimaantulopäivään ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle vähintään neljäntoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

6. Palvelun käytettävyys ja keskeytys

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaan käytettävissä ja saatavilla palvelukuvauksessa kuvattujen palvelutasojen mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä palvelun keskeyttämisestä muualla näissä käyttöehdoissa todettu, palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti ottaa palvelu pois käytöstä, kun se on välttämätöntä muun muassa tietojärjestelmän huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen palveluiden kotisivuilla. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, mikäli asiakas käyttää, tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä asiakkaan käyttävän palvelua sopimuksen vastaisesti.

Jos palveluun tulee vika tai häiriö, palveluntarjoajalla on oikeus korjata vika tai häiriö kohtuullisessa ajassa sen tultua palveluntarjoajan tietoon. Palveluntarjoaja ei muilta osin vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä, häiriöistä tai niistä aiheutuneista vahingoista tai muista menetyksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa tilapäisten käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa asiakkaan tai minkään kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi logistiikkapalvelun toimittajan tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta aiheutuvista menetyksistä, vahingoista tai palvelun toimintaan liittyvistä häiriöistä.

7. Maksut ja maksuehdot

Palveluntarjoajan oikeus laskuttaa palvelusta alkaa, kun palveluntarjoaja on ilmoittanut, että palvelu on asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä. Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan palveluntarjoajan hinnaston mukaiset maksut. Hinnasto on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva hinnasto löytyy myös palveluntarjoajan kotisivuilta tai asiakaspalvelusta.

Maksuehto on 14 pv netto. Myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja muut perintäkulut, kuten esimerkiksi perintämaksu. Jos asiakkaan maksu viivästyy kolmekymmentä (30) päivää, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluun ilman etukäteisilmoitusta. 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintoja. Hintamuutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

8. Oikeudet palveluun

Palvelun ja siihen tehtyjen muutosten sekä uusien toiminnallisuuksien omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä asiakkaalle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin kohdan 2 mukainen käyttöoikeus sopimuksen voimassaolon ajan.

Asiakas ei saa muokata, kopioida, muuttaa tai jatkokehittää palvelua tai sen osia ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Kaikki palveluntarjoajan kirjallisella suostumuksella tehdyt muutokset ja niihin mahdollisesti sisältyvät immateriaalioikeudet, joita asiakas tai kolmas osapuoli toteuttaa palveluun sovitusti asiakkaan lukuun esimerkiksi jatkokehitystyön kautta, kuuluvat palveluntarjoajalle tässä kohdassa määritellyssä laajuudessa. Tällainen muutos sisältyy kuitenkin asiakkaan kohdan 2 mukaisen käyttöoikeuden piiriin. Asiakas vastaa siitä, ettei tällainen muutos ja sen käyttö palveluntarjoajan toimesta loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Asiakkaalla säilyvät kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet asiakkaan palveluun syöttämään tietoon ja aineistoon, tämän kuitenkaan rajoittamatta palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen mukaisesti myönnettyjä käyttöoikeuksia tällaiseen aineistoon. Muilta osin kaikki oikeudet palvelua koskevaan tai palvelun käytön yhteydessä syntyneeseen tietoon ja aineistoon kuuluvat yksinomaisesti palveluntarjoajalle palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppanille.

9. Immateriaalioikeuden loukkaukset

Palveluntarjoaja vastaa siitä, ettei palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

Palveluntarjoaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle esitetystä väitteestä ja antaa palveluntarjoajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa palveluntarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Jos palveluntarjoaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, palveluntarjoajalla on oikeus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (i) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun käyttämistä tai (ii) muuttaa palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Jos kumpikaan edellä kuvatuista vaihtoehdoista ei ole mahdollinen palveluntarjoajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava palveluntarjoajan pyynnöstä palvelun käyttö.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (i) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään, (ii) johtuu asiakkaan palveluun ilman palveluntarjoajan lupaa tekemästä muutoksesta, (iii) johtuu palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin palveluntarjoajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (iv) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja palveluntarjoajan asiakkaan käyttöön, ilman erillistä maksua, tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Palveluntarjoajan vastuu palvelun immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 9 sovittuun. 

10. Tietoturva ja tietosuoja

Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietojärjestelmänsä ja -verkkonsa tietoturvasta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen internetverkon tietoturvasta tai siinä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä taikka muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tietoturvatekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, -loukkauksista tai niiden epäilyistä.

Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Asiakas sitoutuu palveluntarjoajan niin pyytäessä auttamaan tietoturvaloukkausten selvittämisessä.

Asiakas vastaa siitä, että mahdollinen henkilötietojen käsittely palvelussa asiakkaan toimesta tapahtuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan puolesta ja lukuun. Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietoja käsitellessään asiakkaan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä henkilötietolainsäädännön säännöksiä. Asiakas vastaa kaikista palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista ja menetyksistä, jotka perustuvat asiakkaan tämän kohdan mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen.

Palveluntarjoaja ei tallenna palvelussa olevia asiakkaan tietoja ja aineistoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Salassapito

Asiakas ja palveluntarjoaja sitoutuvat pitämään luottamuksellisena ja salassa osapuolen luottamukselliseksi ilmoittamat liikesalaisuudet. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palveluntarjoajan liikesalaisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:

 1. joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista
 2. jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta
 3. joka on vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta
 4. jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa
 5. tietojen luovutus tai julkistaminen johtuu viranomaisen päätöksestä tai lakiin perustavasta velvollisuudesta.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa luottamukselliset tiedot tai aineistot lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Asiakas vastaa siitä, että kyseistä tietoa tai aineistoa käsittelevä asiakkaan alihankkija tai muu kolmas osapuoli noudattaa vastaavia salassapito- ja muita velvoitteita kuin asiakas itse.

Tässä kohdassa 11 määritelty salassapitovelvollisuus voimassa sopimuksen voimassaoloaikana ja viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Palveluntarjoajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoajan palvelua koskeva vastuu edellyttää, että asiakas täyttää näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaiset velvoitteensa ja käyttää palvelua sopimuksen mukaisesti.

Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön ”as is” ja ”as available” -periaatteilla, eli se on käytettävissä ainoastaan sellaisena kuin se kulloisessakin kehitysvaiheessa on. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita, eikä ota vastuuta, palvelun sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen kaupalliseen hyödynnettävyyteen taikka siitä, että palvelu on käytettävissä ja toimii keskeytyksettä tai virheettä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta palvelun tai sen käytön mahdollisesti asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista paitsi siltä osin kuin tässä kohdassa 12 on nimenomaisesti toisin mainittu.

Palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle rajoittuu kaikissa tapauksissa korvauksen määrään, jonka asiakas on maksanut palveluntarjoajalle palvelun käytöstä viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen vahingon tapahtumista. Korvausvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas tuli tietoiseksi tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteesta, johon korvausvaatimus perustuu.

Asiakkaalla ei ole missään tilanteessa oikeutta korvaukseen epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, liiketulon saamatta jäämisestä, maineelle aiheutuvasta vahingosta tai asiakkaan palvelussa menettämistä tiedoista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta muita korvauksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

13. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta palveluntarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, lakkoa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen hyödykkeen toimituksen keskeytystä, häiriöitä yleisessä tietoliikenneverkossa, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on palveluntarjoajasta riippumaton tai muusta syystä, jota palveluntarjoaja ei ole kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava asiakkaalle viivytyksettä palveluiden kotisivuilla.

14. Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksin. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, mikäli sitä ei irtisanota ennen edellisen kalenterivuoden loppua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen laskutus@gs1.fi. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen jo suoritetun vuosimaksun maksamisen jälkeen, kyseessä olevan vuoden vuosimaksua ei palauteta.

Rajoittamatta muita palveluntarjoajan sopimuksen tai lain mukaan käytettävissä olevia keinoja, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli:

 1. Asiakas ei enää täytä kohdan 2 mukaisesti palvelukuvauksessa asiakkaalle asetettuja edellytyksiä, jolloin palveluntarjoajalla on myös oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu laskutuskauden loppuun asti.
 2. Palveluntarjoaja on estänyt asiakkaan pääsyn palveluun maksuviivästyksen perusteella kohdan 8 mukaisesti, eikä asiakas ole suorittanut asianmukaista maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun pääsy on estetty.
 3. Asiakas rikkoo käyttöehtojen kohtaa 2.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli:

 1. Toinen osapuoli on rikkonut sopimuksen määräyksiä olennaisella tavalla, eikä ole korjannut menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta.
 2. Toinen osapuoli hakeutuu tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka todetaan muutoin maksukyvyttömäksi.
 3. Kohdan 13 mukainen ylivoimainen este on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) kuukautta.

15. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta riippumatta asiakkaalla on oikeus siirtää sopimus konsernin sisällä toiselle yritykselle. Edellä mainitun siirron seurauksena palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa palvelusta veloitettavia maksuja sopimuksessa määriteltyjen hinnoitteluperusteiden mukaisesti. 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle sekä kolmannelle osapuolelle liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

17. Käyttöehtojen muutokset ja lisäykset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja (ml. palvelun hinnat) kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakkaalle on toimitettu ilmoitus tällaisesta muutoksesta ja muutoksesta on tiedotettu palveluiden kotisivuilla. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantuloa.

Synkka-palvelu, palvelukuvaus vastaanottaja-asiakkaalle 15.4.2020

 

1. Palvelun sisältö

Synkka (jäljempänä ”palvelu”) on GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ylläpitämä, avoimiin standardeihin ja rajapintoihin perustuva pilvipalvelu. Palvelu on sijoitettu pilviympäristöön siten, että siihen voi ottaa yhteyttä mistä tahansa Internet-yhteydellä. Vastaavasti palvelun standardinmukaiset rajapinnat ovat pilvestä käsin helposti käytettävissä mistä tahansa.

Palvelu tarjoaa asiakkaille joustavan ja keskitetyn tavan tuotetietojen ja sisällön välittämiseen tiedon tuottajien ja vastaanottajien kesken.  Vastaanottaja-asiakas määrittelee Synkka palvelussa mitä tuotetietoja ja keneltä julkaisijalta niitä haluaa vastaanottaa. Palvelu sisältää muun muassa seuraavaat ominaisuudet:

 • Keskitetty GDSN sertifioitu tuotetietopankki.
 • Tuotetietojen vastaanotto sekä Synkasta että ulkomaisista GDSN tuotetietopankeista.
 • Mediatiedostojen vastaanotto Synkasta.

Palvelua kehitettäessä palveluntarjoaja huomioi saamansa asiakaspalautteen. Kehittämistyötä varten palveluntarjoaja pyytää asiakkaalta palautetta käyttökokemuksista ja ehdotuksia palvelun mahdollisesta jatkokehityksestä. Palvelun tarkoituksena on auttaa palvelun käyttäjiä tehokkaassa tuotetietojen välityksessä. Palveluntarjoaja kuitenkin päättää palvelun kehittämissuunnitelman (ns. road-map) suunnittelusta ja toteuttamisesta.

2. Palveluun liittyminen ja asiakkaan vastuut

Voidakseen käyttää palvelua, asiakkaan tulee koko sopimuskauden ajan täyttää alla kuvatut edellytykset ja vastata alla kuvatuista seikoista:

 1. Asiakkaalla tulee olla käytössään GS1-yritystunniste. Poikkeuksen tästä muodostavat HoReCa-toimijat, joilta yritystunnistetta ei edellytetä. GS1-yritystunniste on numerosarja, jonka pohjalta voidaan muodostaa yksilöiviä tunnisteita. GS1-yritystunnisteen myöntää GS1 tai jonkin muun maan GS1 organisaatio. Tuotetietopankin käyttöoikeuksien hallinta perustuu voimassa olevan GS1 yritystunnisteen pohjalta muodostettuun GLN-numeroon (Global Location Number). HoReCa-toimijoiden GLN-numerot muodostetaan GS1 Finlandin omasta yritystunnisteesta.
 2. Asiakkaan tulee nimetä pääkäyttäjä, jolle palveluntarjoaja myöntää käyttöoikeudet palveluun, ja joka vastaa yrityskohtaisten käyttäjätunnusten ylläpidosta. Asiakas voi halutessaan ylläpitää työntekijä- tai työvaihekohtaisia käyttäjätunnuksia.

3. Käytön edellytykset

Asiakkaalla tulee olla tietojärjestelmä tuotetietojen vastaanottamista varten. Asiakkaan tietojärjestelmän tulee vastaanottaa tieto turvallisella yhteystavalla. Ajantasaiset ohjeet löytyvät verkkosivulta www.gs1.fi.

Palvelu seuraa kansainvälisten standardien kehitystä ja edellyttää asiakkaalta sitoutumista muutosten viipymättömään käyttöönottoon siinä laajuudessa kuin palvelun sujuva toiminta sitä edellyttää.

4. Palvelun ylläpito ja kehittäminen

Palveluntarjoaja kehittää palvelua GDSN (Global Data Syncronization Network) standardin, viranomaismääräysten sekä asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun jatkuvasta ylläpidosta ja asiakastuesta tämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Palveluun kuuluu erillinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on mm. osallistua palvelun kehittämiseen ja palveluun liittyvään muutosviestintään. GS1 nimeää seurantaryhmän jäsenet.

5. Palvelutaso

Palvelun palveluaika on arkisin klo 9.00-15.00. Palvelu on asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa käyttöehtojen mukaisesti, mutta palvelutarjoaja ei takaa tai vastaa palvelun käytettävyydestä palveluajan ulkopuolella. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaille saatavilla vähintään 98 % palveluajasta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle etukäteen tiedossaan olevista ja suunnitelluista palvelun käyttökatkoista hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) vuorokautta ennen käyttökatkosta palvelun kotisivuilla sekä uutiskirjeillä asiakkaan palveluyhteyshenkilöille.

6. Asiakaspalvelu

Asiakkaat voivat ottaa palveluun liittyvissä kysymyksissä yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu@gs1.fi tai puhelimitse numeroon 075 756 3500. Asiakaspalvelun aukioloajat löytyvät palveluntarjoajan verkkosivuilta  www.gs1.fi.

7. Voimassaolo ja muutokset

Tämä palvelukuvaus on voimassa toistaiseksi. Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palvelukuvaukseen siten kuin liitteessä 2 on tarkemmin sovittu. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista etukäteen asiakkaan palveluyhteyshenkilöille. Päivitetty palvelukuvaus julkaistaan ja on kulloinkin saatavilla palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Käyttöehdot tuotetiedon vastaanottaja-asiakkaalle 15.4.2020

 

1. Johdanto

Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) vastaanottaja-asiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) tarjoamaa Synkka -palvelua (jäljempänä ”palvelu”). Palvelun käyttöä koskeva sopimus tehdään palveluntarjoajan ja asiakkaan välille ja palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelu tarjotaan asiakkaalle kulloinkin palvelukuvauksessa ja näissä käyttöehdoissa kuvatussa laajuudessa ja ehdoin. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu soveltuu asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva palvelukuvaus on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva palvelukuvaus löytyy palvelun verkkosivuilla www.gs1.fi.

2. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

2.1 Käyttöoikeus

Asiakkaalla tai asiakkaan lukuun toimivalla kolmannella osapuolella (esim. ulkopuolinen konsultti tai vuokratyöntekijä) on oikeus käyttää palvelua sekä sen sisältämiä tuotetietoja näiden käyttöehtojen ja kulloinkin voimassaolevan palvelukuvauksen mukaisesti. Jotta palveluntarjoaja voi tarjota palvelua, tulee asiakkaan noudattaa käyttöehtoja ja täyttää palvelukuvauksesta ilmenevät asiakasta koskevat edellytykset ja ehdot.

Asiakkaan käyttöoikeus palveluun alkaa palveluntarjoajan ilmoittaessa palvelun olevan asiakkaan käytettävissä sopimuksen mukaisesti.

Edellyttäen, että asiakas noudattaa näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen ehtoja, erityisesti täyttämällä maksuvelvoitteensa, palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää palvelua sekä sen sisältämiä tuotetietoja omassa liiketoiminnassaan sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaan käyttöoikeus sisältää oikeuden julkaista palvelun sisältämät tuotetiedot osana omaa liiketoimintaansa tai siihen liittyvää palvelua (esim. tuotetietojen julkaiseminen verkkokaupassa tai verkkopalvelussa).

Asiakkaalla ei ole käyttöoikeutensa puitteissa oikeutta muuttaa, muokata, jaella tai kopioida palvelua tai sen osia. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta muuttaa, muokata tai luovuttaa Synkka-palvelussa olevia tuotetietoja tai palveluntarjoajan toimittamaa tietoa ja aineistoa. Edellä mainitun sitä estämättä, on asiakkaalla oikeus muokata ja muuttaa tuotetietoja omissa tietojärjestelmissään. Asiakas on vastuussa tuotetietoihin tai muuhun edellä mainittuun muuhun tietoon tekemistään lisäyksistä tai sopimuksen vastaisista muutoksista. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua tai sen sisältämiä tuotetietoja kehittääkseen itse tai kolmannen osapuolen avulla palveluntarjoajan tarjoaman palvelun kanssa kilpailevia palveluita tai tuotteita. Lisäksi asiakas ei saa luovuttaa tuotetietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeutta palveluun kolmannelle osapuolelle.

Mikäli asiakas haluaa ottaa palvelun käyttöön jonkin muun yhteistyötahonsa kanssa, on asiakkaan ohjattava tämä yhteistyötaho ottamaan yhteyttä palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja neuvottelee erikseen kyseisen yhteistyötahon kanssa palveluun liittymisestä.

Asiakas voi käyttää kohdassa 2.3 määriteltyjen aineiston siirrossa kolmannen osapuolen palveluja. Asiakas vastaa käyttämänsä kolmannen osapuolen tekemisistä tai tekemättä jättämisestä kuten omastaan.

Palvelun käyttöoikeuden alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että asiakas hyväksyy ja sitoutuu GS1 GDSN, Inc:n TOPA-vakiosopimusehtoihin (Terms Of Participation Agreement For Non US Trading Partners). Vakiosopimusehdot koskevat Asiakkaan liittymistä GDSN-verkostoon ja tuotetietojen kyselyä muiden maiden tuotetietopankeista.

2.2 Palvelun käyttöympäristö

Asiakas vastaa itse kustannuksellaan palvelun käyttöön tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenne- ja muiden yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnon varmistamisesta, sekä niiden saattamisesta palveluntarjoajan ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi.

Asiakas käyttää palvelua omalla tietokoneellaan tai muulla soveltuvalla päätelaitteella. Muissa tapauksissa kuin käytettäessä palvelua web-käyttöliittymän kautta, asiakas vastaa itse omalla kustannuksellaan omien tietojärjestelmiensä ja palvelun välisen integraation suunnittelemisesta ja rakentamisesta, toiminnasta sekä integraatioon liittyvistä testaus- ja käyttöönottomenettelyistä.

2.3 Asiakkaan palvelusta vastaanottamat tiedot

Asiakas on yksin vastuussa palvelusta vastaanottamiensa tietojen (esim. tuotetietojen ja muun aineiston) käytöstä ja sopivuudesta asiakkaan tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palveluun tai sen käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista tai häiriöistä, eikä näihin liittyvistä menetyksistä tai kustannuksista, jotka perustuvat tai johtuvat palvelussa olevista tiedoista (mukaan lukien tuotetiedot ja muu aineisto).

Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan edistämään palvelun hyödyntämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttamaan henkilökuntaansa palvelun käyttämiseen.

Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava palveluntarjoajalle muutoksista, jotka koskevat

 1. asiakkaan nimeä ja/tai Y-tunnusta,
 2. yhteyshenkilöä,
 3. osoitetta ja sähköpostiosoitetta
 4. laskutustietoja , ja
 5. muita asiakkaan sopimuksessa ilmoittamia tietoja, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä palveluntarjoajalle.

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamisessa. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen kerätä, muokata ja käyttää palvelussa syntyviä tietoja tai aineistoa liiketoiminnassaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä kertoessaan palvelusta, esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa.

4. Palveluun tunnistautuminen

Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttämiseksi tarvittavat asiakaskohtaiset tunnistautumistiedot (jäljempänä ”tunnukset”).

Asiakas vastaa siitä, että tunnuksia säilytetään huolellisesti. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan epäilemästään tunnuksen väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu tunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä lakkaa, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai palveluntarjoaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön.

Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa tai velvoittaa asiakasta vaihtamaan palvelun tunnuksen, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

5. Palvelun muutokset

Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä harkintansa mukaan muutoksia palveluun ja dokumentoida ne palvelukuvaukseen. Päivitetty palvelukuvaus on kulloinkin saatavilla palvelun kotisivuilla. Palvelumuutoksista ilmoitetaan asiakkaille etukäteen huomioiden muutosten laatu ja vaikutukset asiakkaille.

Jos palveluun tehtävä muutos palveluntarjoajan näkemyksen mukaan vaikuttaa olennaisesti palvelun sisältöön, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti ennen muutoksen voimaantulopäivää huomioiden muutoksen laajuus ja sen vaikutukset asiakkaalle. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen ilmoitettuun voimaantulopäivään ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantulopäivää.

6. Palvelun käytettävyys ja keskeytys

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaan käytettävissä ja saatavilla palvelukuvauksessa kuvattujen palvelutasojen mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä palvelun keskeyttämisestä on muualla näissä käyttöehdoissa todettu, palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti ottaa palvelu pois käytöstä, kun se on välttämätöntä muun muassa tietojärjestelmän huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä hyvissä ajoin etukäteen palvelun kotisivuilla tarpeen mukaan, huomioiden keskeytyksen vaikutukset asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, mikäli asiakas käyttää, tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä asiakkaan käyttävän palvelua sopimuksen vastaisesti.

Jos palveluun tulee vika tai häiriö, palveluntarjoajalla on velvollisuus korjata vika tai häiriö kohtuullisessa ajassa sen tultua palveluntarjoajan tietoon. Palveluntarjoaja ei muilta osin vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä, häiriöistä tai niistä aiheutuneista vahingoista tai muista menetyksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa tilapäisten käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa asiakkaan tai minkään kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi logistiikkapalvelun toimittajan tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta aiheutuvista menetyksistä, vahingoista tai palvelun toimintaan liittyvistä häiriöistä.

7. Maksut ja maksuehdot

Palveluntarjoajan oikeus laskuttaa palvelusta alkaa, kun palveluntarjoaja on ilmoittanut, että palvelu on asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä. Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan palveluntarjoajan hinnaston mukaiset maksut. Hinnasto on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva hinnasto löytyy myös palveluntarjoajan kotisivuilta.

Maksuehto on 14 pv netto. Myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja muut perintäkulut, kuten esimerkiksi perintämaksu. Jos asiakkaan maksu viivästyy kolmekymmentä (30) päivää, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluun ilman etukäteisilmoitusta. Sopimukseen perustuvia palvelun käyttömaksuja ei palauteta asiakkaalle sopimuksen päättyessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintoja. Hintamuutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

8. Oikeudet palveluun

Palvelun ja siihen tehtyjen muutosten sekä uusien toiminnallisuuksien omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä asiakkaalle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin kohdan 2 mukainen käyttöoikeus sopimuksen voimassaolon ajan.

Asiakas ei saa muokata, kopioida, muuttaa tai jatkokehittää palvelua tai sen osia ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Kaikki palveluntarjoajan kirjallisella suostumuksella tehdyt muutokset ja niihin mahdollisesti sisältyvät immateriaalioikeudet, joita asiakas tai sovitusti asiakkaan lukuun toimiva kolmas osapuoli toteuttaa palveluun esimerkiksi jatkokehitystyön kautta, kuuluvat palveluntarjoajalle tässä kohdassa määritellyssä laajuudessa. Tällainen muutos sisältyy kuitenkin asiakkaan kohdan 2 mukaisen käyttöoikeuden piiriin. Asiakas vastaa siitä, ettei tällainen muutos ja sen käyttö palveluntarjoajan toimesta loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Kaikki oikeudet palvelua koskevaan tai palvelun käytön yhteydessä syntyneeseen tietoon ja aineistoon kuuluvat yksinomaisesti palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppanille.

9. Immateriaalioikeuden loukkaukset

Palveluntarjoaja vastaa siitä, ettei palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

Palveluntarjoaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle esitetystä väitteestä ja antaa palveluntarjoajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa palveluntarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Jos palveluntarjoaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, palveluntarjoajalla on oikeus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (i) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun käyttämistä tai (ii) muuttaa palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Jos kumpikaan edellä kuvatuista vaihtoehdoista ei ole mahdollinen palveluntarjoajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava palveluntarjoajan pyynnöstä palvelun käyttö.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (i) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään, (ii) johtuu asiakkaan palveluun ilman palveluntarjoajan lupaa tekemästä muutoksesta, (iii) johtuu palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin palveluntarjoajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (iv) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja palveluntarjoajan asiakkaan käyttöön, ilman erillistä maksua, tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Palveluntarjoajan vastuu palvelun immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 9 sovittuun. 

10. Tietoturva ja tietosuoja

Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietojärjestelmänsä ja -verkkonsa tietoturvasta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen internetverkon tietoturvasta tai siinä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä taikka muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tietoturvatekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, -loukkauksista tai niiden epäilyistä.

Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Sopijapuolet sitoutuvat toisen niin pyytäessä auttamaan tietoturvaloukkausten selvittämisessä.

Sopijapuolet vastaavat siitä, että mahdollinen henkilötietojen käsittely palvelussa tapahtuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan puolesta ja lukuun. Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietoja käsitellessään asiakkaan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä henkilötietolainsäädännön säännöksiä. Asiakas vastaa kaikista palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista ja menetyksistä, jotka perustuvat asiakkaan tämän kohdan mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen.

Palveluntarjoaja ei tallenna palvelussa olevia asiakkaan tietoja ja aineistoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Salassapito

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena ja salassa toisen sopijapuolen luottamukselliseksi ilmoittamat liikesalaisuudet. Sopijapuolella ei ole oikeutta luovuttaa toisen sopijapuolen liikesalaisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman sopijapuolen kirjallista lupaa.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:

 1. joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista;
 2. jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
 3. joka on vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta;
 4. jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa; tai
 5. tietojen luovutus tai julkistaminen johtuu viranomaisen päätöksestä tai lakiin perustavasta velvollisuudesta.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa luottamukselliset tiedot tai aineistot viranomaiselle lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Asiakas vastaa siitä, että kyseistä tietoa tai aineistoa käsittelevä asiakkaan alihankkija tai muu kolmas osapuoli noudattaa vastaavia salassapito- ja muita velvoitteita kuin asiakas itse.

Tässä kohdassa 11 määritelty salassapitovelvollisuus voimassa sopimuksen voimassaoloaikana ja viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Sopijapuolten vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuudet

Palveluntarjoajan palvelua koskeva vastuu edellyttää, että asiakas täyttää näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaiset velvoitteensa ja käyttää palvelua sopimuksen mukaisesti.

Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön ”as is” ja ”as available” -periaatteilla, eli se on käytettävissä ainoastaan sellaisena kuin se kulloisessakin kehitysvaiheessa on. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita, eikä ota vastuuta, palvelun sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen kaupalliseen hyödynnettävyyteen taikka siitä, että palvelu on käytettävissä ja toimii keskeytyksettä tai virheettä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta palvelun tai sen käytön mahdollisesti asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista paitsi siltä osin kuin tässä kohdassa 12 on nimenomaisesti toisin mainittu.

Palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle rajoittuu kaikissa tapauksissa korvauksen määrään, jonka asiakas on maksanut palveluntarjoajalle palvelun käytöstä viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen vahingon tapahtumista, pois lukien kohdassa 9 määritelty palveluntarjoajan vastuu immateriaalioikeuksien loukkaamisesta. Korvausvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas tuli tietoiseksi tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteesta, johon korvausvaatimus perustuu.

Sopijapuolella ei ole missään tilanteessa oikeutta korvaukseen epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, liiketulon saamatta jäämisestä, maineelle aiheutuvasta vahingosta tai sopijapuolen palvelussa menettämistä tiedoista.

Sopijapuolella ei ole oikeutta saada toiselta sopijapuolelta muita korvauksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

13. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta toisen sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, lakkoa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen hyödykkeen toimituksen keskeytystä, häiriöitä yleisessä tietoliikenneverkossa, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on sopijapuoli riippumaton tai muusta syystä, jota sopijapuoli ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava sopijapuolelle viivytyksettä.

14. Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksin. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, mikäli sitä ei irtisanota ennen edellisen kalenterivuoden loppua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen laskutus@gs1.fi. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen jo suoritetun vuosimaksun maksamisen jälkeen, kyseessä olevan vuoden vuosimaksua ei palauteta. 

Rajoittamatta muita palveluntarjoajan sopimuksen tai lain mukaan käytettävissä olevia keinoja, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli:

 1. asiakas ei enää täytä kohdan 2 mukaisesti palvelukuvauksessa asiakkaalle asetettuja edellytyksiä, jolloin palveluntarjoajalla on myös oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu laskutuskauden loppuun asti;
 2. palveluntarjoaja on estänyt asiakkaan pääsyn palveluun maksuviivästyksen perusteella kohdan 8 mukaisesti, eikä asiakas ole suorittanut asianmukaista maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun pääsy on estetty; tai
 3. asiakas rikkoo käyttöehtojen kohtaa 2.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli:

 1. toinen osapuoli on rikkonut sopimuksen määräyksiä olennaisella tavalla, eikä ole korjannut menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta;
 2. toinen osapuoli hakeutuu tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka todetaan muutoin maksukyvyttömäksi; tai
 3. kohdan 13 mukainen ylivoimainen este on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) kuukautta.

15. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta riippumatta asiakkaalla on oikeus siirtää sopimus oman yritysryhmänsä sisällä toiselle yritykselle. Edellä mainitun siirron seurauksena palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa palvelusta veloitettavia maksuja sopimuksessa määriteltyjen hinnoitteluperusteiden mukaisesti. 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle sekä kolmannelle osapuolelle liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus toimii yksijäsenisenä Helsingissä ja menettelykielenä on suomi.

17. Käyttöehtojen muutokset ja lisäykset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja (ml. palvelun hinnat) kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakkaalle on toimitettu ilmoitus tällaisesta muutoksesta ja muutoksesta on tiedotettu palveluiden kotisivuilla. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantuloa.

Osallistumissopimuksen ehdot

 

Synkka-tuotetietopalvelu on GS1-yhteisön ylläpitämän kansainvälisen GDSN-verkoston (Global Data Synchronization Network) jäseneksi sertifioitu tuotetietopankki. Kun tavarantoimittaja tallentaa johonkin verkoston tuotetietopankkiin tietoja, niitä voidaan standardoidun tietomallin ansiosta julkaista markkinoista toiseen ilman, että tavarantoimittajan tarvitsee syöttää tiedot erikseen kunkin maan tuotetietopankkiin.  

Suomalaiset vastaanottajat voivat kysellä tuotetietoja muiden maiden tuotetietopankeista tavarantoimittajan yksilöivällä GLN-numerolla, tuotteiden GTIN-koodeilla (EAN-viivakoodi) tai GPC-tuoteryhmittelyillä. Esimerkkinä jokin tanskalainen yritys on Tanskan tuotetietopankin jäsen ja yrityksen tuotetiedot tulee kysellä erikseen Tanskan GS1:n ylläpitämästä TradeSync-tuotetietopankista.

Tiedonvaihto ulkomaisten pankkien tavarantoimittajien ja Synkan vastaanottajien kesken edellyttää, että molemmat osapuolet on rekisteröity ns. globaaliin rekisteriin (Global Registry), jota ylläpitää GDSN Inc., ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet Terms of Participation Agreement -osallistumissopimuksen (TOPA).

Jokaisen Synkka-tuotetietopankin vastaanottajan ja toimittajan, joka haluaa kysellä tai julkaista tai tietoja muiden maiden tuotetietopankeista/tuotetietopankkeihin, tulee allekirjoittaa TOPA-sopimus, jotta Synkka-tuotetietopankilla on mahdollisuus pysyä mukana GDSN-verkostossa. Sopimus tehdään GDSN Inc.:in kanssa eikä siihen ole mahdollista tehdä muutoksia.