Golli-palvelun käyttöehdot ja palvelukuvaus tavarantoimittaja-asiakkaalle


GOLLI-PALVELUN PALVELUKUVAUS 

1. Yleistä Golli-palvelusta   

Golli (jäljempänä ”palvelu”) on GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ylläpitämä, avoimiin standardeihin ja rajapintoihin perustuva pilvipalvelu. Palvelu on sijoitettu pilviympäristöön siten, että siihen voi ottaa yhteyttä mistä tahansa Internet-yhteydellä. Vastaavasti palvelun standardinmukaiset rajapinnat ovat pilvestä käsin helposti käytettävissä mistä tahansa.  

Palvelu tarjoaa kustannustehokkaan tavan tilaus- ja toimitusketjun hallintaan mahdollistamalla tavarantilaajan ja -toimittaja-asiakkaan välisen sähköisen tiedonsiirron tuotteiden tilauksesta niiden toimitukseen ja laskutusvaiheeseen asti.   

Palvelun avulla voi esimerkiksi:  

 • Vastaanottaa ja vahvistaa EDI-tilaukset  

 • Keräillä ja muodostaa toimituksen sekä tehdä kuljetustilauksen  

 • Tulostaa standardimuotoisen SSCC-koodilla varustetun kolliosoitelapun sekä rahtikirjan 

 • Lähettää tilaajalle täsmällisen ennakkotiedon lähetyksen sisällöstä EDI-toimitussanomana 

 • Laskuttaa asiakasta varastotoimitusmallissa 

 • Parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä toimitusketjussa 

 

2. Palvelun käytön aloittaminen 

Golli-palvelun käyttäminen edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaan tulee lisäksi täyttää koko sopimuskauden ajan seuraavat ehdot: 

1. Asiakkaalla tulee olla käytössään GS1-yritystunniste. GS1-yritystunniste on numerosarja, jonka pohjalta voidaan muodostaa yksilöiviä tunnisteita. GS1-yritystunnisteen myöntää palveluntarjoaja tai jonkin muun maan GS1-organisaatio.   

2. Asiakkaan tulee käyttää GTIN-tunnisteita tuotteiden merkitsemisessä. 

3. Osapuolitunnisteena käytetään GLN-numeroa tai OVT-tunnistetta. 

4. Asiakkaalla tulee olla toimiva internet-yhteys, tulostimet (tarvikkeineen) kolliosoitelappujen ja rahtikirjojen tulostamiseen sekä päätelaite tai -laitteet, jolla palvelua käytetään. Asiakas vastaa lisäksi tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä, palvelun käyttöön tarvittavista ohjelmistoista ja laitteista ja niiden ylläpidosta sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. 

5. Web-käyttöliittymä on asiakkaan käytettävissä tilauksen teon jälkeen, kun palveluntarjoajan asiakaspalvelu on toimittanut asiakkaalle palveluun liittyvät tunnukset ja ilmoittanut palvelun olevan käytettävissä. 

6. Asiakas saa palvelun käyttöönsä sellaisena kuin se on. Palveluun ei tehdä asiakaskohtaisia sovituksia tai sanomamuunnoksia.  

7. Asiakas vastaa palvelun käyttöön liittyvistä mahdollisista integrointi- ja testaustoimenpiteistä ja sekä niistä aiheutuvista kustannuksista sekä toimenpiteidensä mahdollisesti aiheuttamista virheistä palveluun.  

 

3. Palvelun ylläpito ja kehittäminen 

Palvelu perustuu lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti GS1 standardeihin. Palveluntarjoaja pidättää oikeudet muuttaa rajoituksetta palvelussa käytettäviä standardeja. 

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä palveluun muutoksia, jotka voivat koskea muun muassa palvelun käyttöliittymää, käyttötapaa, toiminnallisuuksia, tunnistautumista ja asiakaspalvelua.  

Jos palveluun tehtävä muutos palveluntarjoajan näkemyksen mukaan vaikuttaa olennaisesti palvelun sisältöön, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muista kuin olennaisista muutoksista palveluntarjoaja tiedottaa palvelun kotisivuilla ja niistä ilmoitetaan asiakkaalle palvelun kirjautumissivulla. Ellei palveluntarjoaja ole muuta ilmoittanut, tällainen muutos tulee voimaan, kun muutos tai lisäys on julkaistu palveluntarjoajan kotisivuilla. 

 

4. Palvelutaso ja kesketykset 

Palvelu on asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että infrastruktuurin saatavuus palveluaikana käyttäjille on vähintään 95 %, ja sovellustason saatavuus vähintään 94 %.   

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti ottaa palvelu pois käytöstä, kun se on välttämätöntä muun muassa tietojärjestelmän huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen palveluntarjoajan kotisivuilla. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, milloin asiakas käyttää, tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä asiakkaan käyttävän, palvelua sopimuksen vastaisesti. 

Jos palveluun tulee vika tai häiriö, palveluntarjoajalla on oikeus korjata vika tai häiriö kohtuullisessa ajassa sen tultua palveluntarjoajan tietoon. Palveluntarjoaja ei muilta osin vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä, häiriöistä tai niistä aiheutuneista vahingoista tai muista menetyksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa tilapäisten käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa asiakkaan tai minkään kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi logistiikkapalvelun toimittajan tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta aiheutuvista menetyksistä, vahingoista tai palvelun toimintaan liittyvistä häiriöistä.  

Palvelutaso koskee vain palvelua. Asiakkaan, kaupparyhmien tai logistiikkatoimijoiden tietoliikenteen yhteysongelmat, tai muut yhteysongelmat tai asiakkaan päätelaitteista, ohjelmistoista, tulostimista tai muista laitteista johtuvat ongelmat eivät kuulu palveluntarjoajan vastuulle.  

 

5.  Käytön tuki  

  Palveluntarjoajan asiakaspalvelu palvelee asiakkaan Golli-pääkäyttäjää mm. palvelun käyttöönottoon ja käyttäjätunnuksiin liittyvissä tilanteissa. Asiakaspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät GS1:n verkkosivuilta www.gs1.fi.  

  Tilausten käsittelyyn ja toimitusohjeisiin liittyviin kysymyksiin vastaavat tuotteiden tilaajat.  

  Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä omaan laitetoimittajaansa muun muassa tulostimiin, päätelaitteisiin tai lukijoihin liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä ja internet-yhteydentarjoajaan liittyen internet-yhteyksiä koskeviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin.  

 

6.  Voimassaolo ja muutokset  

Tämä palvelukuvaus on voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palvelukuvaukseen palvelun kehittymisen myötä. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksesta etukäteen. Ajantasainen palvelukuvaus on saatavilla GS1:n verkkosivuilla.  

 

 

GOLLI-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

 

Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) tavarantoimittaja-asiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) tarjoamaa Golli -palvelua (jäljempänä ”palvelu”). Palvelun käyttöä koskeva sopimus tehdään palveluntarjoajan ja asiakkaan välille ja palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.  

Palvelu tarjotaan asiakkaalle kulloinkin palvelukuvauksessa ja näissä käyttöehdoissa kuvatussa laajuudessa ja ehdoin. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu soveltuu asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.  

 

 1. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaisesti. Edellyttäen, että asiakas noudattaa näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen ehtoja, palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää palvelua sekä sen käytön yhteydessä syntynyttä ja/tai palveluntarjoajan toimittamaa aineistoa omassa liiketoiminnassaan sopimuksen voimassaoloajan.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa, muokata, jaella tai kopioida palvelua, sen osia tai sen tuottamaa tietoa tai palveluntarjoajan toimittamaa tietoa ja aineistoa, tai käyttää palvelua tarjotakseen palveluita kolmansille osapuolille (kuten käyttöpalvelu- tai palvelukeskuspalvelut). 

Asiakas vastaa itse kustannuksellaan palvelun käyttöön tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenne- ja muiden yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnon varmistamisesta, sekä niiden saattamisesta palveluntarjoajan ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi.  

Asiakas vastaa palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta sekä mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palveluun tai sen käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista tai häiriöistä, eikä näihin liittyvistä menetyksistä tai kustannuksista, jotka perustuvat asiakkaan aineistoon.  

Palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle palvelussa syntyneeseen asiakasta koskevaan tietoon tai aineistoon rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla on oikeus omien toimitusketjujen tietojen käyttöön, mm. mille kaupparyhmälle on toimitettu tuotteita, toimitetut tuotteet ja kappaleet, hinnat, käytetyt kuljetusliikkeet sekä päiväkohtaiset kuljetusyksikkömäärät. Asiakas saa luovuttaa palvelusta syntyneitä tietoja viranomaistarkoitukseen. Palveluntarjoaja informoi asiakasta viranomaistahoista, joille palveluntarjoaja luovuttaa jäljitettävyystietoja.  

Asiakas ei saa käyttää palvelua toisen yrityksen vahingoittamistarkoituksessa eikä kilpailulainsäädännön vastaisesti. Kiellettyä palvelun käyttöä on muun muassa palvelun kautta saatujen tietojen tai aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle. Tällainen tieto tai aineisto voi muun muassa koskea palvelua käyttävän toisen yrityksen myynti-, hinta- tai asiakastietoja, joista asiakas on tullut tietoiseksi palvelun käytön yhteydessä millä tahansa tavalla. 

Jos asiakas haluaa ottaa palvelun käyttöön muiden yhteistyötahojensa kanssa, on asiakkaan ohjattava tämä yhteistyötaho ottamaan yhteyttä palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja suunnittelee kyseisen yhteistyötahon käyttöönoton palveluun. Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelun käyttöönotto edellyttää erillisen sopimuksen tekemistä palveluntarjoajan ja yhteistyötahon välillä.  

Asiakas ei saa väärinkäyttää palvelun sisältämiä GS1-standardeja, esimerkiksi hyödyntämällä toisen yrityksen GS1 yritystunnistetta.  

Ottaen huomioon, että palveluntarjoaja kehittää palvelua jatkuvasti, asiakas sitoutuu palveluntarjoajan niin pyytäessä antamaan palautetta palvelusta, sen käytöstä ja mahdollisista kehitystarpeista. Palveluntarjoajalla on rajoittamaton oikeus käyttää palautetta palvelun kehittämistarkoituksissa.  

Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan edistämään palvelun hyödyntämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttamaan henkilökuntaansa palvelun käyttämiseen. 

Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava palveluntarjoajalle muutoksista, jotka koskevat  

(i) asiakkaan nimeä ja/tai Y-tunnusta,  

(ii) yhteyshenkilöä,  

(iii) laskutusosoitetta, osoitetta ja sähköpostiosoitetta, ja 

(iv) muita asiakkaan sopimuksessa ilmoittamia tietoja, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä palveluntarjoajalle. 

 

2. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet 

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että asiakkaan palvelua varten palveluntarjoajalle luovuttamia, palvelussa olevia asiakkaan tietoja säilytetään turvallisella ja asianmukaisella tavalla.  

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamisessa.  

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ja säilyttää tietoja, joita palveluntarjoaja on saanut asiakkaalta palvelun yhteydessä. 

Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä, muokata ja käyttää palvelussa syntyviä tietoja tai aineistoa liiketoiminnassaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muun muassa (listaus ei tyhjentävä);  

(i) käyttää ja hyödyntää rajoituksetta ja ilman eri korvausta palveluun liitettyä tai sen käytössä syntyvää tietoa tai aineistoa palvelun ja muiden palveluiden jatkokehittämiseen, 

(ii) muuttaa palveluun liitettyä tietoa tai aineistoa,  

(iii) myöntää palvelussa syntyvään tietoon tai aineistoon käyttöoikeuksia muille palvelun käyttäjille ja kolmansille osapuolille, ja  

(iv) luovuttaa edellä mainitut tiedot, aineistot ja/tai oikeudet kokonaan tai osittain edelleen, esimerkiksi lisensoimalla, myymällä tai vastaavilla tavoilla.  

Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta käyttää palvelussa olevia tietoja tai aineistoja kilpailulainsäädännön vastaisesti, esimerkiksi jakamalla toisen kaupparyhmän toimitushintatietoja toiselle kaupparyhmälle.  

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista asiakkaan nimi palveluntarjoajan kotisivuilla. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää asiakasta referenssinä kertoessaan palvelusta, esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa.  

 

3. Käyttäjätunnus ja salasana 

Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttämiseksi tarvittavat asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat (jäljempänä ”tunnukset”).  

Asiakas vastaa siitä, että tunnuksia säilytetään huolellisesti ja ettei tunnuksia luovuteta tai paljasteta kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. 

Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan palveluntarjoajalle tunnuksen joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnuksen väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu tunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä lakkaa, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai palveluntarjoaja on muulla tavoin tosiasiallisesti havainnut väärinkäytön. 

Asiakas on palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan palvelun tunnuksen, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.  

 

4. Maksut ja maksuehdot 

Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan palveluntarjoajan hinnaston mukaiset maksut. Ajantasainen hinnasto löytyy palveluntarjoajan kotisivuilta. 

Maksuehto on 14 pv netto. Myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja muut perintäkulut, kuten esimerkiksi perintämaksu. Jos asiakkaan maksu viivästyy kolmekymmentä (30) päivää, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluun ilman etukäteisilmoitusta.  

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintoja. Hintamuutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa.  

 

5. Oikeudet palveluun  

Palvelun ja siihen tehtyjen muutosten sekä uusien toiminnallisuuksien omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä asiakkaalle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin kohdan 2 mukainen käyttöoikeus sopimuksen voimassaolon ajan.  

Asiakas ei saa muokata, kopioida, muuttaa tai jatkokehittää palvelua tai sen osia ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. 

Kaikki palveluntarjoajan kirjallisella suostumuksella tehdyt muutokset ja niihin mahdollisesti sisältyvät immateriaalioikeudet, joita asiakas tai kolmas osapuoli toteuttaa palveluun sovitusti asiakkaan lukuun esimerkiksi jatkokehitystyön kautta, kuuluvat palveluntarjoajalle tässä kohdassa määritellyssä laajuudessa. Tällainen muutos sisältyy kuitenkin asiakkaan kohdan 2 mukaisen käyttöoikeuden piiriin. Asiakas vastaa siitä, ettei tällainen muutos ja sen käyttö palveluntarjoajan toimesta loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. 

Asiakkaalla säilyvät kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet asiakkaan palveluun syöttämään aineistoon, tämän kuitenkaan rajoittamatta palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen mukaisesti myönnettyjä käyttöoikeuksia tällaiseen aineistoon. Muilta osin kaikki oikeudet palvelua koskevaan tai palvelun käytön yhteydessä syntyneeseen tietoon ja aineistoon kuuluvat yksinomaisesti palveluntarjoajalle. 

 

6. Immateriaalioikeuden loukkaukset 

Palveluntarjoaja vastaa siitä, ettei palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa. 

Palveluntarjoaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle esitetystä väitteestä ja antaa palveluntarjoajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa palveluntarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.  

Jos palveluntarjoaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, palveluntarjoajalla on oikeus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (i) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun käyttämistä tai (ii) muuttaa palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Jos kumpikaan edellä kuvatuista vaihtoehdoista ei ole mahdollinen palveluntarjoajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava palveluntarjoajan pyynnöstä palvelun käyttö.  

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (i) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään, (ii) johtuu asiakkaan palveluun ilman palveluntarjoajan lupaa tekemästä muutoksesta, (iii) johtuu palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin palveluntarjoajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (iv) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja palveluntarjoajan asiakkaan käyttöön, ilman erillistä maksua, tarjoamaa tuotetta tai palvelua. 

Palveluntarjoajan vastuu palvelun immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 6 sovittuun.   

 

7. Tietoturva ja tietosuoja 

Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietojärjestelmänsä ja -verkkonsa tietoturvasta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen internetverkon tietoturvasta tai siinä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä taikka muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tietoturvatekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.  

Sopijapuolella on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi tietojen tai aineistojen välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen tiedoista tai aineistoista. Sopijapuolen tulee mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. 

Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, -loukkauksista tai niiden epäilyistä.  

Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

Asiakas sitoutuu palveluntarjoajan niin pyytäessä auttamaan tietoturvaloukkausten selvittämisessä. 

Mikäli asiakas tallentaa palveluun henkilötietoja, asiakas vastaa siitä, että sanottu henkilötietojen käsittely palvelussa asiakkaan toimesta tapahtuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, ja että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet siirtää henkilötiedot palveluun käsiteltäväksi sen välityksellä. Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan puolesta ja lukuun. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siltä osin kuin palvelun sopimuksenmukaiseksi toteuttamiseksi on välttämätöntä, ja noudattaa henkilötietoja käsitellessään asiakkaan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä henkilötietolainsäädännön mukaista hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Asiakas vastaa kaikista palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista ja menetyksistä, jotka perustuvat asiakkaan tämän kohdan mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen. 

 

8. Salassapito 

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena ja salassa palveluntarjoajan luottamukselliseksi ilmoittamat liikesalaisuudet. Liikesalaisuutena pidetään muun muassa palvelun palvelimen sijaintitietoa.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palveluntarjoajan liikesalaisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa.  

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa: 

 1. joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista; 

 1. jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta; 

 1. joka on vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; 

 1. jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa; tai 

 1. tietojen luovutus tai julkistaminen johtuu viranomaisen päätöksestä tai lakiin perustavasta velvollisuudesta. 

Asiakas sitoutuu käsittelemään palveluntarjoajan sille luovuttamaa tietoa tai aineistoa luottamuksellisena. Asiakkaalla on oikeus käyttää palveluntarjoajan luovuttamaa tietoa tai aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa edelleen palveluntarjoajan luovuttamia tietoja tai aineistoa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa kyseiset tiedot tai aineistot viranomaiselle tai palveluntarjoajan hyväksymälle taholle. Asiakas vastaa siitä, että kyseistä tietoa tai aineistoa käsittelevä asiakkaan alihankkija tai muu kolmas osapuoli noudattaa vastaavia salassapito- ja muita velvoitteita kuin asiakas itse. 

 

9. Palveluntarjoajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus 

Palveluntarjoajan palvelua koskeva vastuu edellyttää, että asiakas täyttää näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaiset velvoitteensa ja käyttää palvelua sopimuksen mukaisesti.  

Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön ”as is” ja ”as available” -periaatteilla eli se on käytettävissä ainoastaan sellaisena kuin se kulloisessakin kehitysvaiheessa on. Palveluntarjoaja ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia takuita, eikä ota vastuuta palvelun sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen kaupalliseen hyödynnettävyyteen taikka siitä, että palvelu on käytettävissä ja toimii keskeytyksettä tai virheettä. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta palvelun tai sen käytön mahdollisesti asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista paitsi siltä osin kuin tässä kohdassa 9 on nimenomaisesti toisin mainittu. 

Palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan asiakkaalle tämän toteen näyttämän välittömän vahingon, joka aiheutuu palveluntarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.  

Siltä osin kuin palveluntarjoaja joutuu edellä mainitulla perusteella korvausvelvolliseksi asiakasta kohtaan, palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle rajoittuu kaikissa tapauksissa korvauksen määrään, jonka asiakas on maksanut palveluntarjoajalle palvelun käytöstä viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ennen vahingon tapahtumista. Korvausvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas tuli tietoiseksi tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteesta, johon korvausvaatimus perustuu.  

Asiakkaalla ei ole missään tilanteessa oikeutta korvaukseen epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, liiketulon saamatta jäämisestä, maineelle aiheutuvasta vahingosta tai asiakkaan palvelussa menettämistä tiedoista.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluntarjoajalta muita korvauksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti mainittu.  

 

10. Ylivoimainen este 

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta palveluntarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, lakkoa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen hyödykkeen toimituksen keskeytystä, häiriöitä yleisessä tietoliikenneverkossa, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on palveluntarjoajasta riippumaton tai muusta syystä, jota palveluntarjoaja ei ole kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta. 

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava asiakkaalle viivytyksettä palveluiden kotisivuilla. 

 

11. Voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, mikäli sitä ei irtisanota ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja ellei sopijapuolten välillä muuta ole kirjallisesti sovittu. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen laskutus@gs1.fi. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen jo suoritetun vuosimaksun maksamisen jälkeen, kyseessä olevan vuoden vuosimaksua ei palauteta. 

Rajoittamatta muita palveluntarjoajan sopimuksen tai lain mukaan käytettävissä olevia keinoja, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli: 

 • asiakas ei enää täytä kohdan 2 mukaisesti palvelukuvauksessa asiakkaalle asetettuja edellytyksiä, jolloin palveluntarjoajalla on myös oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu laskutuskauden loppuun asti; tai 
 • palveluntarjoaja on estänyt asiakkaan pääsyn palveluun maksuviivästyksen perusteella kohdan 8 mukaisesti, eikä asiakas ole suorittanut asianmukaista maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun pääsy on estetty. 

 • asiakas rikkoo käyttöehtojen kohtaa 2  

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli: 

 • toinen osapuoli on rikkonut sopimuksen määräyksiä olennaisella tavalla, eikä ole korjannut menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta;  

 • toinen osapuoli hakeutuu tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka todetaan muutoin maksukyvyttömäksi; tai 

 • kohdan 14 mukainen ylivoimainen este on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) kuukautta.
   

12. Sopimuksen siirtäminen 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle sekä kolmannelle osapuolelle liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle. 

 

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 

 

14. Käyttöehtojen muutokset ja lisäykset 

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 23.1.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakkaalle on toimitettu ilmoitus tällaisesta muutoksesta ja muutoksesta on tiedotettu palveluiden kotisivuilla. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantuloa. 

Käyttöehtojen vähäiset muutokset tai lisäykset tulevat voimaan, kun muutos tai lisäys on julkaistu palveluiden kotisivuilla. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei asiakkaalla ole tällaisissa tapauksissa oikeutta irtisanoa sopimusta erityisellä irtisanomisajalla.