GS1-yritystunnisteen tilaus- ja toimitusehdot

Sopimusehdot 1.1.2024 alkaen

1. GS1-yritystunnisteen käyttö 

GS1-yritystunnisteesta muodostetaan globaalin GS1-standardijärjestelmän mukaisia tunnistenumeroita, joilla yritys voi yksilöidä mm. tuotteita, toimipaikkoja, logistisia yksiköitä tai kuormankantajia ja merkitä ne viivakoodeilla. GS1-yritystunniste on asiakaskohtainen, eikä samaa tunnistetta tai sen pohjalta tehtyjä koodeja voi olla minkään muun yrityksen käytössä. Asiakkaalla ei näin ollen ole lupa jakaa tai myydä GS1-yritystunnistetta tai siitä muodostettuja koodeja eteenpäin.

2. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

2.1. GS1-yritystunniste 

Asiakkaalla on oikeus käyttää hänen edustamalleen yritykselle myönnettyä GS1-yritystunnistetta kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Asiakas sitoutuu noudattamaan GS1-yritystunnisteen käytössä ohjeistusta, jota on saatavissa internet-sivuilta www.gs1.fi sekä GS1 Finlandin asiakaspalvelusta.  

GS1-yritystunnisteen käyttämiseksi asiakkaan on maksettava GS1 Finland Oy:lle voimassa olevan hinnaston mukainen vuosimaksu. Vuosimaksua tulee maksaa niin kauan kuin tunnistenumeroita (esim. GTIN, GLN, SSCC) on käytössä. 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteys- ja laskutustiedoissa tapahtuvista muutoksista GS1 Finlandille OmaGS1-palvelun kautta tai sähköpostilla asiakaspalvelu@gs1.fi. Yrityksen liiketoiminnassa tapahtuvista muutoksista (esim. yritystoiminnan loppuminen, yrityksen myynti) on ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@gs1.fi

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman GS1 Finland Oy:n suostumusta. Mikäli käytössä olevat tunnistenumerot halutaan siirtää esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä toiselle yritykselle, tarvitaan siihen molempien yritysten kirjallinen sitoumus. 

2.2. GS1 Rekisteri  

GS1 Finland Oy:n asiakkaat saavat käyttöönsä GS1 Rekisterin. GS1 Rekisteri on internet-selaimella käytettävissä oleva palvelu, jossa asiakas luo tuotteilleen tarvitsemansa GTIN-koodit ja voi muodostaa niistä viivakoodit. Palvelussa luodaan ja sinne tallennetaan myös yrityksen mahdollisesti käyttämät GLN-koodit. GS1 Rekisterin käyttö sisältyy yritystunnisteen vuosimaksuun.  

Asiakkaan tulee tallentaa GS1 Rekisteriin tuotteidensa tärkeimmät perustiedot GTIN-koodien muodostamisen yhteydessä. Asiakas voi tallentaa tiedot itse tai käyttää tietojen tallennuksessa ulkopuolista kumppania. Jos tiedontallentajana toimii asiakkaan puolesta muu toimija (esim. edustaja, jakelija, tallennuspalvelu), tiedontallentajan on GS1 Finland Oy:n pyynnöstä osoitettava valtuutensa tietojen tallentamiseen GS1 Rekisteriin. 

Rekisteröimällä GTIN- ja GLN-koodit GS1 Rekisteriin varmistetaan niiden löytyminen GS1:n globaalista tuoterekisteristä, jonka kautta tiedot ovat mm. kauppakumppaneiden nähtävillä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. GS1 Rekisteriin tietoja toimittava asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että GS1 Finland Oy jakaa tallennettuja tietoja eri vastaanottajille sekä paikallisten että globaalien GS1-palveluidensa kautta. Asiakas vastaa siitä, että sen GS1 Rekisteriin toimittamat tiedot: (i) ovat peräisin yritykseltä itseltään tai ovat sen hyväksymiä, (ii) eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien yksityisyydensuoja, tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit tai muut kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet, eivätkä sovellettavia lakeja tai määräyksiä, (iii) eivät sisällä viruksia, troijalaisia tai mitään muuta teknologisesti haitallista. 

Asiakas ymmärtää, että GS1 Rekisteriä ja sinne tallennetun tiedon jakamiseen liittyviä muita GS1-palveluita ei ole suunniteltu vastaamaan terveydenhuollon viranomaisvaatimuksiin, mukaan lukien säänneltyjen terveydenhuollon tuotteiden raportointivaatimukset. 

Asiakas ymmärtää, että annettuja tietoja validoidaan ja niiden on täytettävä GS1 General Specificationin validointisäännöt. Tietoja muokatessa ja tallennettaessa on lisäksi noudatettava GTIN-hallintastandardia sekä muita mahdollisesti toteutettavia teknisiä spesifikaatioita. Asiakas vastaa GS1 Rekisterissä jakamistaan tiedoista ja niiden laadusta. GS1 Finland Oy, GS1 AISBL tai mikään muu GS1:n jäsenorganisaatio ei ole vastuussa mahdollisista kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista - mukaan lukien, mutta rajoittumatta suoriin, epäsuoriin, tarkoituksellisiin ja tahattomiin vahinkoihin, jotka aiheutuvat asiakkaan antamien tietojen käytöstä. 

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että GS1 ei ota mitään vastuuta tai anna vakuutta mahdollisista yhtiölle syntyvistä menetyksistä, vahingoista, kustannuksista, vaatimuksista tai kuluista, joka voi seurata siitä, että asiakas hyödyntää GS1 Rekisteriä, yritystunnistetta tai siitä johdettuja yksilöintitunnuksia omassa liiketoiminnassaan. 

Asiakas on velvollinen puolustamaan GS1 Finland Oy:tä, GS1 AISLB:tä tai muuta GS1:n jäsenorganisaatiota sellaisilta kolmannen osapuolen vaatimuksilta, velvoitteilta, kanteilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kustannukset), jotka sitä vastaan on nostettu ja jotka liittyvät väitteisiin, että asiakkaan GS1 Rekisteriin tallentamien tietojen käyttö, julkaiseminen tai jakelu loukkaa mitä tahansa patenttia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

GS1 Finland ei vastaa palvelusta ladatuista tiedostoista painetuista tai tulostetuista viivakoodeista eikä niiden luettavuudesta. GS1 Finland ei pysty valvomaan, millaisia tulostuspalveluita asiakkaat käyttävät ja noudatetaanko painamisessa GS1-standardeja sekä viivakooditulostuksen laatua koskevia ohjeita. 

GS1 Rekisterin palveluaika on arkisin klo 10.00–15.00. Palvelu on asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa, mutta GS1 Finland ei takaa tai vastaa palvelun käytettävyydestä palveluajan ulkopuolella. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaille saatavilla vähintään 98 % palveluajasta.   

GS1 Finland ilmoittaa asiakkaalle etukäteen tiedossaan olevista ja suunnitelluista palvelun käyttökatkoista hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) vuorokautta ennen käyttökatkosta OmaGS1-portaalissa.  

3. Lääkinnällisten laitteiden toimittajia ja merkitsijöitä koskevat ehdot 

GS1-yritystunniste tai GTIN-koodi ("GS1-avain"), jota käytetään lääkinnällisten laitteiden yksilölliseen tunnistamiseen ("Unique Device Identification" tai "UDI") 

3.1. Asiakas ymmärtää, että GS1 Finland Oy on maailmanlaajuisen GS1-organisaation (”GS1 Global Office”) jäsen, jonka tietyt viranomaiset ovat hyväksyneet UDI-tunnisteiden antajayksiköksi ja jotka molemmat ovat tässä ominaisuudessa tiettyjen sääntelyvelvoitteiden alaisia ​​(esim. raportointi yrityksistä, jotka käyttävät GS1-standardeja lääkinnällisten laitteiden yksilölliseen tunnistamiseen). 

3.2. Asiakas ymmärtää, että kun se käyttää GS1-standardeja tunnistamaan tuotteen, joka voidaan määritellä lääkinnälliseksi laitteeksi sen maan lainsäädännön mukaan, jossa kyseistä tuotetta markkinoidaan ("lääkinnällinen laite"), sovelletaan seuraavia sääntöjä: 

  1. GS1-yritystunnistetta tai GTIN-koodia hakiessaan asiakkaan on ilmoitettava GS1 Finland Oy:lle, käytetäänkö GS1-yritystunnistetta tai GTIN-koodia lääkinnällisen laitteen tunnistamiseen ja missä maassa kyseistä tuotetta markkinoidaan; 
  2. Asiakas on vastuussa GS1 Finland Oy:lle toimittamistaan ​​lääkinnällistä laitteita koskevista tiedoista ja sovellettavien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta, ja hänen on varmistettava, että kaikki GS1 Finland Oy:lle toimitetut tiedot ovat aina virheettömiä ja ajan tasaisia; 
  3. GS1 Finland Oy voi valvoa asiakkaiden GS1-standardien asianmukaista käyttöä; 
  4. Jos GS1 Finland Oy havaitsee Puutteen (kuten määritelty jäljempänä kohdassa 9.3), GS1 Finland Oy voi ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tällaisesta puutteesta ja vaatia asiakasta korjaamaan puute 90 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksesta ("Korjausaika”). 
  5. Jos Puutetta ei korjata 90 päivän lisäajan kuluessa Korjausajan päättymisestä ja se liittyy toistuvaan ja / tai tahalliseen UDI:in liittyvien GS1-standardien väärinkäyttöön, GS1 Finland Oy:n kanssa työskentelevä GS1 Global Office voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle viranomaiselle ja toteuttaa seuraustoimenpiteenä yhteistyössä asianomaisen viranomaisen kanssa rajoittavia toimia (mukaan lukien sopimuksen irtisanominen) GS1 yritystunnisteen käytöstä UDI- tunnisteiden yhteydessä asianomaisella lainkäyttöalueella. 
  6. Asiakas ymmärtää, että GS1 Finland Oy on lakisääteisten velvoitteidensa johdosta jaettava tiettyjä tietoja asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kanssa joko suoraan tai GS1 Global Officen kautta, mukaan lukien rajoituksetta: tieto siitä, että asiakas käyttää GS1 yritystunnistetta tai GTIN- koodia sääntelyviranomaisen maassa markkinoitavien lääkinnällisten laitteiden tunnistamiseksi, GS1-yritystunniste tai GTIN-koodi, asiakkaan yrityksen nimi sekä mahdolliset havaitut ja korjaamattomat Puutteet. Asiakas ymmärtää, että GS1 Finland Oy ja GS1 Global Office eivät ole vastuussa suorista tai epäsuorista seurauksista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että GS1 Finland Oy ja / tai GS1 Global Office toimittavat tällaisia ​​tietoja sääntelyviranomaiselle. 

3.3. Tässä "Puutteella" tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista: yksilöivän tunnisteen virheellinen rakenne, ero GS1-yritystunnisteen haltijan nimen (käyttöluvan saavan yrityksen) ja GTIN-koodia käyttävän yrityksen nimen välillä tai mikä tahansa muu virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 

4. GS1 Finland Oy:n oikeudet ja velvollisuudet 

4.1. GS1-yritystunniste 

GS1 Finland Oy ylläpitää myöntämistään yritystunnisteista rekisteriä Suomessa ja toimittaa ne myös globaaliin GS1-yritystunnisterekisteriin. GS1 Finland Oy tarjoaa GS1-standardijärjestelmän yleistä opastusta sekä ylläpitää ja kehittää järjestelmää ja siihen liittyvää ohjeistusta.  

4.2. GS1 Rekisteri 

Jos GS1 Finland Oy epäilee, että asiakas toimittaa tietoja GS1 Rekisteriin tätä sopimusta rikkoen (esim. rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia), se voi ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Näitä ovat mm. tietojen saatavuuden keskeyttäminen tai tietojen poistaminen GS1 Rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi. Mikäli asiakas irtisanoo GS1 Finland Oy:n yritystunnistesopimuksen, on GS1:llä siitä huolimatta oikeus säilyttää asiakkaan GS1 Rekisteriin toimittamat tiedot Ei enää ylläpidetyiksi -merkittyinä. 

5. Ylivoimainen este 

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta palveluntarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, lakkoa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen hyödykkeen toimituksen keskeytystä, häiriöitä yleisessä tietoliikenneverkossa, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on palveluntarjoajasta riippumaton tai muusta syystä, jota palveluntarjoaja ei ole kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää. 

6. Hinnat ja maksuehdot 

GS1-yritystunnisteen kuluvan vuoden vuosimaksuosuus peritään myöntämishetkellä. Tulevien vuosien vuosimaksut laskutetaan vuosittain tammikuussa asiakkaan valitseman laskutustavan (verkko-, sähköposti- tai paperilasku) mukaisesti. Maksuehto on 14 pv netto.  

Luottokortilla maksettujen yritystunnisteiden vuosimaksut veloitetaan automaattisesti toistuvaisveloituksella asiakkaan tilauksessa käyttämältä luottokortilta vuosittain tammikuun 2. päivänä, mikäli asiakas ei vaihda laskutustapaa tai irtisano yritystunnistesopimusta vähintään 14 päivää ennen veloitusajankohtaa. Mikäli luottokortti on vanhentunut, on asiakkaan velvollisuutena päivittää korttitiedot GS1 Verkkokaupan Oma tili -sivulla ennen toistuvaisveloituksen ajankohtaa.  

GS1 Finland Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden hintoja vuosittain. Hintamuutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Ajantasainen hinnasto on saatavissa internet-sivuilta osoitteessa www.gs1.fi tai asiakaspalvelusta.  

7. Sopimusaika ja irtisanominen 

Tämä sopimus astuu voimaan, kun GS1 Finland Oy ilmoittaa myönnetystä yritystunnisteesta asiakkaalle.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, mikäli sitä ei irtisanota ennen edellisen kalenterivuoden loppua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen laskutus@gs1.fi. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen jo suoritetun vuosimaksun maksamisen jälkeen, kyseessä olevan vuoden vuosimaksua ei palauteta. 

GS1 Finland Oy:llä on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja passivoida yritystunniste sekä käyttöoikeus GS1 Rekisteriin ja OmaGS1-palveluun, mikäli asiakas jättää sopimukseen liittyvät maksut maksamatta tai rikkoo sopimusta oleellisesti muilla tavoin. GS1 Finland Oy:n irtisanoessa sopimuksen asiakkaasta johtuvista syistä pitää myönnetyn GS1-yritystunnisteen ja siitä muodostettujen koodien käyttö lopettaa välittömästi.    

8. Sopimusehtojen muuttaminen 

GS1 Finland Oy:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Ajantasaiset sopimusehdot ovat GS1 Finlandin internet-sivuilla ja merkittävistä muutoksista (ml. hintamuutokset) ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse ennen niiden voimaantuloa. 

9. Erimielisyydet 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.