Yhteinen tietomalli -hanke

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visionaan maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen sitoutuivat lokakuussa 2020 koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visionaan maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025​. Tähän tähdänneen Yhteinen tietomalli -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä ruoan arvoketjun kuluttajalähtöisyyttä hyödyntäen GS1-standardeja entistä laajemmin, minkä avulla voidaan rakentaa parempaa asiakaskokemusta ja kustannustehokkuutta koko arvoketjussa.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju

Kaksi keskeistä jatkokehitysteemaa

Matkamme kohti maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua alkoi yhteisen tietomallin määrittämisellä. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyivät yhteiset käsitteet arvoketjun eri osapuolien välille, tietomallin kuvaus sekä tiekarttaehdotus vuosille 2021–2025. Samassa yhteydessä keskeisimmiksi jatkokehittämisen teemoiksi valikoituivat kuluttaja–tuottaja-dialogin kehittäminen sekä saldon hallinta ja hävikin vähentäminen.

 

Kuluttaja–tuottaja-dialogin kehittäminen

Kuluttaja–tuottaja-dialogissa keskeisiksi kehityskohteiksi nostettiin tuotteisiin liittyvien vastuullisuustietojen sekä laajennettujen ruokavalio- ja ravitsemustietojen tarjoaminen kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä vertailuja eri tuotteiden ja tuoteryhmien välillä, löytävät ruokavalioonsa sopivat tuotteet helpommin erityisesti digitaalisessa kanavassa, ja luotettavan tietopohjan päälle voidaan rakentaa myös kokonaan uudenlaisia palveluja kuluttajille.

Projektit yhteisen tietomallin edistämiseksi

 • Ravintosisältötietojen tietomalli​
  Projektissa määriteltiin tarkennettu tietomalli laajennettujen allergeeni- ja ruokavaliotietojen välittämiseen tavarantoimittajalta eteenpäin arvoketjussa, jotta kuluttaja löytää helpommin ruokavalioonsa soveltuvat tuotteet kanavariippumattomasti.​

 • Vastuullisuustietojen tietomalli​
  Tavoitteena on määritellä tarkennettu tietomalli vastuullisuustietojen, ensi vaiheessa hiilijalanjäljen, välittämiseen raaka-aine- ja materiaalituotannosta eteenpäin arvoketjussa, jotta kuluttaja voi tehdä vertailuja eri tuotteiden ja tuoteryhmien välillä. Projekti toteutetaan Food Data Finland -hankkeen yhteydessä.

 

Saldon hallinta ja hävikin vähentäminen

Saldon hallinnassa ja hävikin vähentämisessä keskityttiin erityisesti erätietojen hyödyntämisen kehittämiseen sekä tuotteiden kysyntäennusteen kehittämiseen yhtenäisemmäksi koko arvoketjussa.

Valmistuserätietojen hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia kaupparyhmille ja myymälöille erä- ja päivätasoiseen saldonhallintaan ja inventointikäytäntöjen tehostamiseen, millä on vaikutusta hävikin vähentämiseen koko arvoketjussa. Pidemmällä aikavälillä erätietojen hyödyntäminen luo mahdollisuuksia myös takaisinvetojen tehostamiseen sekä dynaamiseen tuotteiden hinnoitteluun.

Kaupparyhmien tuottaman kysyntäennusteen muodon yhtenäistäminen ja systematisointi tehostaa ennusteen käsittelyä tavarantoimittajilla sekä luo edellytyksiä hävikin vähentämiselle. Kuluttaja hyötyy tästä kokonaisuudessaan tuotteiden parempana saatavuutena.

 

Projektit yhteisen tietomallin edistämiseksi

 • Erätietojen hyödyntämisen määrittely​
  Projektissa määriteltiin tarkempi tietomalli erätietojen tuotemerkitsemiseen älykkäämpiä viivakoodeja hyödyntäen sekä tiedonvälitykseen arvoketjussa. Se mahdollistaa myös laajemman kuluttajadialogin kehityksen jatkossa. Lue lisää.

 • Kysyntäennusteen muodon määrittely​
  Projektissa laadittiin yhteinen tietomalli kaupan toimittamalle kysyntäennusteelle, joka mahdollistaa ennusteen käsittelyn automatisoinnin tavarantoimittajilla.​ Lue lisää.

Opas: 2D-viivakoodien hyödyntäminen

Tässä oppaassa kuvataan 2D-viivakoodien mahdollisuuksia ruoan arvoketjun eri käyttötapauksissa. Oppaan avulla yritykset voivat arvioida omia muutostarpeitaan ja käyttöönoton kapeikkoja uusiin viivakoodeihin siirtymisen osalta.

Opas: Tekniset vaatimukset 2D-viivakoodien käyttöönotolle

Tässä oppaassa kuvataan kaksi erilaista maailmalla yleisesti käytettyä 2D-viivakoodia, QR-koodi ja GS1 Data-Matrix, jotka soveltuvat tunnistettujen käyttötapausten toteutukseen, ja jotka ovat yhteensopivia GS1-standardien kanssa.

Opas: Yhteinen kysyntäennusteen muoto

Opas toimii yritysten apuna kysynnän ennustamisen kehittämisessä vaiheittain kohti systemaattista, kaupan alan yhteisiin toimintamalleihin pohjautuvaa liiketoiminnan suunnittelua.

Vastauksia hankkeesta kysyttyihin kysymyksiin

Visiona maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.