Uutinen

Selvitys GS1-standardien roolista terveysalan arvoketjuissa

Nainen apteekissa skannaa tuotetietoja
GS1 Finland teetti viime vuonna selvityksen GS1-standardien roolista terveysalan arvoketjuissa. Tavoitteena oli kartoittaa terveysalan standardoinnin ja digitalisaation nykytilaa, sekä selvittää, miten GS1-standardit voivat edistää terveysalan kehitystä ja tuottavuutta Suomessa. Toimialaselvityksen toteutti Jukka Viitanen, CEO, Resolute HQ Oy. Aineistoa kerättiin mm. haastattelemalla terveydenhuoltoalan ammattilaisia, alan keskeisiä sidosryhmiä sekä GS1 Finlandin asiantuntijoita.

Nykytilanne on hyvä, mutta parannettavaakin löytyy 

Tilannekuva hoitoyksiköissä osoittautui kansallisesti hyväksi, osittain jopa erinomaiseksi. Terveysalan ammattilaiset kokevat ylpeyttä hyvin toimivista prosesseista ja julkisin varoin tuotetut terveyspalvelut tuottavat erinomaisia hoitotuloksia. Tästä huolimatta löytyi myös useita kehityskohteita. Havaitut terveysalan avainhaasteet liittyivät mm. hoitoprosessien läpinäkyvyyden puutteisiin, lääkkeiden ja apuvälineiden jäljitettävyyteen, manuaaliseen tiedonkäsittelyyn sekä alhaiseen tiedonkeruun automaatioasteeseen. Keskeinen havainto oli, että hoitoyksiköiden kustannusseuranta perustuu usein keskiarvolaskentaan. Todellisiin kustannuksiin perustuva potilas-, hoitoyksikkö- tai hoitoketjukohtainen laskenta on sen sijaan harvinaista ja tämä puolestaan vaikeuttaa tehokkuuslaskentaa. 

Terveysalan tiedonhallinnan haasteena nähtiin se, että analytiikkaa joudutaan tekemään puutteellisten aineistojen pohjalta. Kaikkea kerättävissä olevaa tietoa ei hyödynnetä tai kerätä digitaaliseen muotoon.   

Tietostandardeilla lisää yhteensopivuutta järjestelmien välillä 

Terveysalalla hoidon laatu ja prosessitehokkuus ovat olleet kehittämisen keskiössä ja saavutetut tulokset ovat hyviä. Toimialaselvitys osoittaa, että tarkkaan kustannusseurantaan ei ole ollut erityistä tarvetta, vaan keskiarvohinnat ovat olleet riittävät seurannassa, jolloin ”kustannus- vaikutus” -yhtälön optimointi on jäänyt lähes täysin toteutumatta. Viitanen toteaa, että ”Tietostandardit ja tietovirtojen yhdisteleminen nostavat hoidon ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaislaatua (oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa). Yhteinen kieli ja järjestelmien yhteensopivuus edistävät eri ammattilaisryhmien välistä kommunikaatiota ja ajantasaista päätöksentekoa. Yhteydet mahdollistavat kokonaisvaltaisen potilas-/yksikkökohtaisen kustannusoptimoinnin.” 

GS1-standardit terveysalalla 

GS1-järjestelmä tarjoaa ratkaisuja, jotka osaltaan mahdollistavat tehokkaamman, standardimuotoisen ja luotettavan tiedonkeruun. Standardimuotoisena tiedonsiirto eri järjestelmien välillä mahdollistuu. Esimerkiksi tuotteiden ja käyttöomaisuuden yksilöinti mahdollistaa tiedon keruun paitsi logistisissa toiminnoissa myös hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Kerätty tieto käytettävistä lääkkeistä tai lääkinnällisistä laitteista on mahdollista yhdistää tiettyyn tapahtumapaikkaan (kuten varastoon tai toimenpidehuoneeseen) yksilöimällä kyseinen sijainti GLN-tunnisteella. Nämä tiedot yhdistettynä potilaan tietoihin (ja muihin tukijärjestelmiin) parannetaan potilasturvallisuutta sekä saadaan luotettavaa tietoa tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Tämä edellyttää kuitenkin tiedonkeruun mahdollistavia tietojärjestelmiä sekä prosessien toimivuuden varmistamista.  

Lue lisää GS1-järjestelmästä: https://www.gs1.fi/fi/toimialasi/terveydenhuolto