Blogi

Toimitusjohtajan katsaus: Vuosi 2023 oli valmistautumisen vuosi

Kuva-Jukka-kasvot
GS1 Finlandin vuotta 2023 voisi luonnehtia valmistautumisen ja taustatyön vuotena. Valmistelimme organisaatiotamme entistä dynaamisempaan ja asiakaslähtöisempään toimintatapaan, kehitimme innovointiamme ja teimme vaikutustyötä vahvistaaksemme GS1:n roolia ruokaketjun datakyvykkyyksien kehittäjänä. Tämä kaikki loi pohjaa tulevaisuuden GS1 Finlandille, jonka tarjoamat standardoidut ratkaisut toimivat uuden mahdollistajina.

Kun käynnistimme strategiakautemme, otimme tavoitteeksemme luoda standardeista ensin palveluita ja sen jälkeen uuden mahdollistajia. Olemme edenneet tällä polulla hienosti. Olemme kehittäneet nykyisiä ja uusia GS1-standardeja hyödyntäviä palveluita sekä rakentaneet verkostoa, jonka tuella haemme toimialan kyvykkyyksiä parantavia ratkaisuja.

Pienenä organisaationa henkilöresurssimme ovat kuitenkin rajalliset. Siksi vuonna 2023 keskitimme toimintaamme aiempaa enemmän ruokaketjun uudistamiseen. Tämä päätös on mahdollistanut nopeamman edistymisen ruoka-alan kehittämisessä samalla syventäen alan asiantuntemustamme. Vaikka painopisteemme on ruoassa, emme ole unohtaneet kaupan käyttötavarapuolta, kiinteistö- ja rakennusalaa sekä terveydenhuoltoalaa, joiden standardien ja palveluiden käyttöä ja käyttöönottoa tuemme jatkossakin. GS1-standardit soveltuvat kaikille toimialoille ja kaikenkokoisten yritysten hyödynnettäviksi.

 

Perustimme Kasvualueet-tiimin perustekemisen rinnalle

Peruspalvelumme ovat toimintamme kivijalka. Meille on tärkeää, että ne ovat kunnossa, ja että kehitämme niitä jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Vuonna 2023 julkaisimme uuden OmaGS1-asiakasportaalin, paransimme GS1 Rekisterin valmiuksia, uudistimme GS1-yritystunnisteen hinnoitteluperiaatteet sekä kehitimme GS1 Synkkaa ja GS1 Gollia asiakkaidemme tuella. Lisäksi lanseerasimme täysin uuden raportointipalvelun, GS1 Foodservice Markkinadatan, joka tarjoaa kokonaiskuvan foodservicen markkinasta ja sen kehityksestä. Voin ilokseni todeta, että palvelumme ovat pysyneet hyvällä tasolla ja asiakaspalaute on ollut kiitettävää. Olemme onnistuneet toteuttamaan sovitut kehitysasiat ja GS1 Asiakaspalvelu on edelleen saanut runsaasti kiitosta.

Perustekemisen rinnalle perustimme alkuvuonna Kasvualueet-tiimin. Sen tehtävänä on katsoa asiakkaiden prosesseja kokonaisuuksina ja sitä kautta löytää sekä asiakkaillemme että GS1:lle uusia kasvun mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on rakentaa ruokaketjuun systeemistä muutosta, jossa eri osapuolet kehittävät asioita samanaikaisesti ja yhdensuuntaisesti. GS1:n näkökulmasta tämä muutos tarkoittaa sekä standardien laajempaa käyttöönottoa että toimijoiden välistä tiedonjakoa tukevien järjestelmien kehittämistä.

Kasvualueet-tiimin käynnistämisen ohella otimme askeleen kohti matriisiorganisaatiota, jossa henkilöstö kootaan projekteihin joustavasti. Lisäksi kehitimme ideointi- ja innovointiprosessiamme, mikä sekin osaltaan on vastaus asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja uusien ratkaisujen ketterään toteutukseen.

Loppuvuonna teimme merkittävän päätöksen lähteä uudistamaan palvelualustaamme tarjotaksemme jatkossa asiakkaillemme kattavamman ja muokkautuvamman tiedonvälityskanavan. Olemme jo rakentaneet kansainvälisen yhteistyöyrityksemme Trade Connectorsin valmiuksia alustauudistuksen toteuttamiseksi. Vuoden aikana yhteistyömme Tanskan ja Hollannin kanssa tiivistyi, minkä lisäksi GS1 Norway liittyi yhteistyöhön mukaan.

 

Roolimme ruokaketjun datakyvykkyyksien kehittäjänä vahvistui

Huhtikuussa Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen vuoden päätapahtuma Food Data Summit kokosi ruoka-alan toimijoita yhteen keskustelemaan, miten voimme yhdessä kehittää Suomen dataa hyödyntävää ruokaketjua. Tapahtuman puheenvuorot ja paneelikeskustelut korostivat kaikki datayhteistyön tarpeellisuutta ketjun kilpailukyvyn varmistamiseksi. Saimme näin Food Data Finland -hankkeen ydinajatuksen hienosti esille ja laajempaan tietoisuuteen.

Viestinnässä ja keskusteluissa eri sidosryhmien kanssa pyrimme saamaan markkinoille läpi viestin ruokaketjun kohtalonkysymyksestä, jonka EU:sta tuleva lainsäädäntötsunami tietovaatimuksillaan yrityksille asettaa. Syksyllä Food Data Finlandin johtoryhmässä kasvoikin huoli toimenpiteiden käynnistämisen kiireellisyydestä. Tämän myötä se antoi GS1:lle entistä vahvemman mandaatin projektien valmistelijarooliin, jossa tuotamme hankkeessa tunnistetuille kehitysteemoille tarkennetut projektikuvaukset ja projektien käynnistämiseen vaadittavat suunnitelmat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että GS1 toteuttaa jatkossa kaikki hankkeen kehitysprojektit, vaan toteutusvaiheessa niiden vastuu siirtyy erikseen sovittaville projektiryhmille.

 

Kansainvälisesti edistimme tuotetiedon läpinäkyvyyttä

Maailmanlaajuinen siirtymä perinteisistä viivakoodeista GS1 2D-koodien käyttöön etenee hyvää vauhtia ja pilotteja tehdään jo 48 maassa. Myös Suomi on tässä kehityksessä vahvasti mukana ja me GS1 Finlandissa olemme siinä koko toimialan tukena. GS1 2D-koodi avaa lukuisia uusia mahdollisuuksia, erityisesti vastuullisuuden edistämisessä, mahdollistaen tehokkaampaa läpinäkyvyyttä, seurantaa ja viestintää. Tämä auttaa sekä yrityksiä että kuluttajia tekemään parempia valintoja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Tuotteiden ja tunnisteiden varmentamiskyvykkyydet ovat olleet toinen GS1-verkoston merkittävä kehittämiskohde viime vuosina. Uskomme, että luotettavalla datalla ja sitä tukevalla GS1-tunnisteiden globaalilla rekisterillä on keskeinen rooli toimitusketjujen digitalisoinnissa. Rekisterin merkitys kasvaa entisestään, kun GS1-tunnisteita käytetään yhä laajemmin linkkinä eri lisätietolähteisiin, jotka tarjoavat informaatiota esimerkiksi tuotteiden alkuperästä ja vastuullisuudesta. Siksi Verified by GS1 -palveluun rakennettiin mahdollisuudet lisätä GS1-tunnisteisiin linkkejä sekä tehdä rekisterihakuja millä tahansa tunnisteella. Myös Suomessa tarjolla olevan Verified by GS1 -palvelun avulla kuka tahansa voi tarkistaa minkä tahansa GS1-tunnisteen tietojen oikeellisuuden ja päästä linkkien kautta lisätietoihin.

 

Haluamme toimia uuden mahdollistajina

Toivon, että vuosi 2024 osoittautuu todellisen muutoksen vuodeksi ja toimialat hyödyntävät GS1:n ratkaisuja aiempaa laajemmin, Food Data Finland -hanke synnyttää uusia kehitysprojekteja ja ruokaketjun yritykset ottavat niiden tuloksia liiketoiminnassaan käyttöön.

Näköpiirissä on jo, että GS1 Synkka -tuotetietopalvelun käyttö on laajenemassa myös vähittäiskaupan käyttötavarapuolella. Lisäksi hyvinvointialueilla on herännyt kiinnostus palvelua kohtaan. Food Data Finland -hankkeessa GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomalli valmistuu ja seuraavaksi käynnistämme pilotteja, jotka hakevat ratkaisuja koodin käyttämiseksi tuotteiden eräkohtaisen tiedon jakamisessa.

Nähtäväksi jää, miten nopeasti uudet EU:n säädökset etenevät, ja miten ne vaikuttavat meidän ja markkinoiden toimintaan. Joka tapauksessa etsimme niihin GS1-standardien tuella ratkaisuja ja asiakkaillemme kasvun mahdollisuuksia. Toimimme uuden mahdollistajina.

Vuosikatsaus 2023

Lue lisää GS1 Finlandin vuodesta 2023 vuosikatsauksestamme.