Uutinen

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju etenee

Graafi-yhteinen-tietomalli
Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus sitoutuivat lokakuussa 2020 yhteiseen kehittämiseen visionaan maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju vuonna 2025.

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus sitoutuivat lokakuussa 2020 yhteiseen kehittämiseen visionaan maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju vuonna 2025. Yhteinen julkilausuma allekirjoitettiin lokakuussa 2020. Tavoitteena yhteisellä kehittämisellä on rakentaa mahdollisuuksia parempaan kuluttajakokemukseen sekä uusiin kuluttajille merkityksellisiin palveluihin. Tavoitteena on myös kustannustehokkuuden kasvu sekä koko kaupan arvoketjun kilpailukyvyn kasvattaminen.

Kuluttaja-tuottaja-ketju

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju -hanke käynnistyi Yhteinen tietomalli -projektilla, jonka tavoitteena oli määritellä yhteistyössä kaupan arvoketjun toimijoiden kesken yhtenäinen tietopohja kuluttajalähtöisen ruoan arvoketjulle GS1-standardeja hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa yhteinen käsitemalli ja tietomalli arvoketjulle, jotta yrityksillä on mahdollisuus tarjota

  1. merkityksellisiä uusia palveluja sekä parempaa asiakaskokemusta kuluttajille sekä
  2. kustannustehokkuutta toiminnan optimoinnin avulla koko arvoketjuun.

GS1 Finlandin fasilitoiman hankkeen alussa tehtyjen ennakkohaastattelujen perusteella keskeisimmiksi kokonaisuuksiksi valikoituivat kuluttaja–tuottaja-dialogin kehittäminen sekä saldon hallinta ja hävikin vähentäminen. Hankkeen lopputuloksena syntyivät yhteiset käsitteet arvoketjun eri osapuolten välille, tietomallin kuvaus sekä tiekarttaehdotus vuosille 2021–2025. Projekti myös vahvisti käsitystä siitä, että GS1-standardeilla on tärkeä rooli yhteensopivan ja globaalisti skaalautuvan arvoketjun tietopohjan mahdollistajana.

Kuluttaja–tuottaja dialogin kehittäminen

Kuluttaja–tuottaja-dialogissa keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat tuotteisiin liittyvien vastuullisuustietojen sekä laajennettujen ruokavalio- ja ravitsemustietojen tarjoaminen kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä vertailuja eri tuotteiden ja tuoteryhmien välillä, löytävät ruokavalioonsa sopivat tuotteet helpommin erityisesti digitaalisessa kanavassa, ja luotettavan tietopohjan päälle voidaan rakentaa myös kokonaan uudenlaisia palveluja kuluttajille.

Kuluttajatarpeita palvelevien ruokavalio- ja ravitsemustietojen priorisointi ja määrittelytyö tehdään yhdessä arvoketjun osapuolten kanssa kesällä 2021 käynnistyvässä projektissa.

Vastuullisuustietojen välittämiseen liittyvää yhteisten toimintatapojen määrittelyä on tarkoitus jatkaa syksylle 2021 suunnitellussa Business Finlandin tukemassa Food From Finland -konsortiossa, jossa ovat myös mukana alkutuotanto ja tutkimuslaitokset. 

Kuluttaja-tuottaja-ketju

Saldon hallinta ja hävikin vähentäminen

Saldon hallinnassa ja hävikin vähentämisessä esille nousivat erityisesti erätietojen hyödyntämisen kehittäminen sekä tuotteiden kysyntäennusteen kehittäminen yhtenäisemmäksi koko arvoketjussa. 
Valmistuserätietojen hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia kaupparyhmille ja myymälöille erä- ja päivätasoiseen saldonhallintaan ja inventointikäytäntöjen tehostamiseen, jolla on vaikutusta hävikin vähentämiseen koko arvoketjussa.

Pidemmällä aikavälillä erätietojen hyödyntäminen luo mahdollisuuksia myös takaisinvetojen tehostamiseen sekä dynaamiseen tuotteiden hinnoitteluun. Kaupparyhmien tuottaman kysyntäennusteen muodon yhtenäistäminen ja systematisointi tehostaa ennusteen käsittelyä tavarantoimittajilla sekä luo edellytyksiä hävikin vähentämiselle. Kuluttaja hyötyy kokonaisuudessaan tuotteiden parempana saatavuutena.

Erätietojen hyödyntämisen määrittelytyötä jatketaan huhtikuussa käynnistyvällä yhteiskehittämisprojektilla. Projektin tavoitteena on määritellä konsepti erätietojen hyödyntämiseen sekä tunnistaa pilotointikohteet tuoteryhmittäin.
 

Kuluttaja-tuottaja-ketju

Yhteinen tietomalli -hanke